Název: Nové aspekty v likvidaci infekčního odpadu ve zdravotnictví
Další názvy: New in liquidation of infectious waste in health welfare
Autoři: Krňoulová, Edita
Vedoucí práce/školitel: Březinová, Andrea
Oponent: Kott, Josef
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2211
Klíčová slova: dezinfekce;infekční odpad;komunální odpad;spalovna;sterilizace
Klíčová slova v dalším jazyce: disinfection;infectious waste;civic waste;incinerator;sterilization
Abstrakt: Likvidace odpadů ze zdravotnických zařízení musí být prováděna v souladu s platnou legislativou. Cílem naší práce je sledování množství, druhu a nákladů za odpady, srovnání současných způsobů a nových možností v likvidaci infekčního odpadu zdravotnických zařízení. V teoretické části jsme se zamyslely nad tématy problematiky nakládání s odpady ze zdravotnických zařízení, ochrany zdraví a životního prostředí z hlediska rizika infekce, druhu odpadu a hlášení o jeho produkci. V neposlední řadě nad legislativou, pokynech a doporučeních. Zdrojem dat praktické části je podrobná analýza sebraných vzorků a informací Mulačovy nemocnice. Metodou výzkumu jsou statistické grafy a tabulky.
Abstrakt v dalším jazyce: The liquidation of wastes from medical institutions must be done in agreement with the valid legislature. The aim of our work is monitoring of the quantity, sort and expenses of the wastes, comparison of the present techniques and new possibilities in liquidation of infectious wastes from sanitary institutions. In the theoretical part we intended the theme of the problem of the disposal of wastes from medical institutions, health protection and life environment from the point of view of infection, kind of wastes and report of its production. Last but not least we intended the legislative, instructions and recommendations. The source of the dates from practical part is the detailed analyses of collected samples and information from Mulac´s hospital. The method of the research are statistical graphs and tables.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Edita Krnoulova OVZ.pdfPlný text práce2,49 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krnoulova - VP.zipPosudek vedoucího práce670,73 kBZIPZobrazit/otevřít
Krnoulova - OP.jpgPosudek oponenta práce418,43 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Krnoulova OBP.jpgPrůběh obhajoby práce337,77 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2211

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.