Title: Nové aspekty v likvidaci infekčního odpadu ve zdravotnictví
Other Titles: New in liquidation of infectious waste in health welfare
Authors: Krňoulová, Edita
Advisor: Březinová, Andrea
Referee: Kott, Josef
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2211
Keywords: dezinfekce;infekční odpad;komunální odpad;spalovna;sterilizace
Keywords in different language: disinfection;infectious waste;civic waste;incinerator;sterilization
Abstract: Likvidace odpadů ze zdravotnických zařízení musí být prováděna v souladu s platnou legislativou. Cílem naší práce je sledování množství, druhu a nákladů za odpady, srovnání současných způsobů a nových možností v likvidaci infekčního odpadu zdravotnických zařízení. V teoretické části jsme se zamyslely nad tématy problematiky nakládání s odpady ze zdravotnických zařízení, ochrany zdraví a životního prostředí z hlediska rizika infekce, druhu odpadu a hlášení o jeho produkci. V neposlední řadě nad legislativou, pokynech a doporučeních. Zdrojem dat praktické části je podrobná analýza sebraných vzorků a informací Mulačovy nemocnice. Metodou výzkumu jsou statistické grafy a tabulky.
Abstract in different language: The liquidation of wastes from medical institutions must be done in agreement with the valid legislature. The aim of our work is monitoring of the quantity, sort and expenses of the wastes, comparison of the present techniques and new possibilities in liquidation of infectious wastes from sanitary institutions. In the theoretical part we intended the theme of the problem of the disposal of wastes from medical institutions, health protection and life environment from the point of view of infection, kind of wastes and report of its production. Last but not least we intended the legislative, instructions and recommendations. The source of the dates from practical part is the detailed analyses of collected samples and information from Mulac´s hospital. The method of the research are statistical graphs and tables.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Edita Krnoulova OVZ.pdfPlný text práce2,49 MBAdobe PDFView/Open
Krnoulova - VP.zipPosudek vedoucího práce670,73 kBZIPView/Open
Krnoulova - OP.jpgPosudek oponenta práce418,43 kBJPEGThumbnail
View/Open
Krnoulova OBP.jpgPrůběh obhajoby práce337,77 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2211

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.