Title: Zahalování žen v současných muslimských zemích
Other Titles: Veiling of women in contemporary Muslim countries
Authors: Měřínská, Hana
Advisor: Sobotková Veronika, Mgr. Ph.D.
Referee: Kollárová Alexandra, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22744
Keywords: zahalování;zahalení;hidžáb;nikáb;burka;čádor;muslimská žena;muslimka;identita;hranice;ochrana;islám
Keywords in different language: veiling;headscarf;hijab;niqab;burqa;chador;muslim woman;muslim;islam
Abstract: Tématem mé bakalářské práce je zahalování v současných muslimských zemích. Cílem mé bakalářské práce je pochopení důvodů ženského zahalování a zároveň zjistit jaký význam má zahalení pro muslimskou ženu. Dále je mým záměrem také seznámit čtenáře s vybranými muslimskými zeměmi a jednotlivými druhy ženského zahalování v nich. Práce je rozdělena do několika kapitol. Zmiňuji se jak o historii zahalování, tak i o významu zahalování v Koránu a Sunně. Důležitou částí práce je kapitola o tom, co zahalování znamená pro samotnou muslimskou ženu. Pomyslně rozděluji význam zahalování do 3 skupin, a to: posílení náboženské identity, hranici mezi soukromým a veřejným prostorem a ochranu před nežádoucími mužskými pohledy. Jak z názvu vyplývá, detailně také popisuji všechny druhy muslimského ženského zahalení, včetně zemí, kde se s konkrétními typy setkáváme. Pro představu popisuji země, jako jsou Spojené arabské emiráty, Saúdská Arábie, Afghánistán, Írán a Turecko, kde se druhy zahalení od sebe liší.
Abstract in different language: The topic of my bachelor thesis is veiling in contemporary Muslim countries. The aim of my thesis is to understand the reasons for women veiling and to discover the importance of veiling for a Muslim woman. Furthermore, I would like to acquaint the reader with selected Muslim countries and the different types of women veiling there. The bachelor thesis is divided into several chapters. I mention the history of veiling, the importance of veiling in Quran and Sunna. The important part is concerned about what the veil means for Muslim women alone. Notionally I divide the importance of veiling into three groups, namely: strengthening religious identities, the boundary between public and private space and protection from unwanted men glances. As the title suggests, I also describe in detail all the kinds of muslim veils and headscarves, including countries where specific types are worn. For example I describe countries like the United Arab Emirates, Saudi Arabia, Afghanistan, Iran and Turkey, where the veils are different from eacg other.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARKA.pdfPlný text práce1,79 MBAdobe PDFView/Open
Merinska_posudek oponenta.PDFPosudek oponenta práce124,08 kBAdobe PDFView/Open
Merinska_posudek vedouciho.PDFPosudek vedoucího práce144,9 kBAdobe PDFView/Open
Merinska_prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce37,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22744

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.