Title: Zhodnocení ekonomické situace podniku
Other Titles: Assessment of economic situation of the company
Authors: Krejčová, Marie
Advisor: Taušl Procházková Petra, Ing. Ph.D.
Referee: Pavlák Miroslav, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23394
Keywords: finanční analýza;horizontální analýza;vertikální analýza;čistý pracovní kapitál;analýza poměrových ukazatelů
Keywords in different language: financial analysis;horizontal analysis;vertikal analysis;net working capital;analysis of ratio indicators
Abstract: Hlavním předmětem této bakalářské práce je zhodnocení ekonomické situace podniku Škoda Machine Tool a. s. v letech 20112014 pomocí nástrojů finanční analýzy a stanovení návrhů na případná zlepšení této situace. Práce je rozdělena do 5 hlavních kapitol. První kapitola se věnuje teoretickému vstupu do dané problematiky. Ve druhé kapitole je představena analyzovaná společnost. Další kapitola je zaměřena na samotnou finanční analýzu společnosti. Finanční analýza je zpracována pomocí horizontální a vertikální analýzy, dále čistého pracovního kapitálu a analýzy poměrových ukazatelů. Čtvrtá kapitola se věnuje celkovému hodnocení ekonomické situace podniku s využitím výsledků, které přinesla zpracovaná finanční analýza. Poslední kapitola obsahuje návrhy na zlepšení výsledků finanční analýzy a zlepšení celkové ekonomické situace podniku.
Abstract in different language: The primary aim of this bachelor thesis is to assess the economic situation of Škoda Machine Tool a. s. during the years 20112014, using the tools of financial analysis, and to define the suggestions for its possible improvement. This thesis is divided into five main chapters. The first chapter deals with the theoretical input into the issue. The second chapter presents the analyzed company. The next chapter is focused on the financial analysis of the company. The financial analysis is processed using the horizontal and vertical analysis, net working capital and analysis of ratio indicators. The fourth chapter deals with overall assessment of economic situation of the company, using the results of the financial analysis. The last chapter contains the suggestions for improvement of the results of the financial analysis and improvement of overall economic situation of the company.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Krejcova_2016.pdfPlný text práce1,83 MBAdobe PDFView/Open
BP_Krejcova_VP.pdfPosudek vedoucího práce701,93 kBAdobe PDFView/Open
BP_Krejcova_OP.pdfPosudek oponenta práce597,11 kBAdobe PDFView/Open
BP_Krejcova0001.PDFPrůběh obhajoby práce1,5 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23394

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.