Title: Vývoj aplikací pro mobilní telefony
Other Titles: Applications development for mobile devices
Authors: Fiala, Tomáš
Advisor: Gangur Mikuláš, Doc. RNDr. Ph.D.
Referee: Martinčík David, JUDr. Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23575
Keywords: vývoj;mobilní aplikace;android
Keywords in different language: development;mobile applications;android
Abstract: Předložená bakalářská práce se zabývá vývojem mobilní aplikace pro správu událostí. Práce se skládá ze dvou základních částí, teoretické a praktické. První část se věnuje porovnáním vybraných platforem, zaměřuje se na jejich rozšířenost a rozebírá současné technologie pro vývoj mobilních aplikací na konkrétních příkladech. Závěr této části je tvořen rozebráním nejpoužívanějších tříd a služeb používaných při vývoji aplikací pro platformu Android s ukázkami zdrojového kódu. V praktické části je nejprve popsán výběr vhodné platformy, technologie, podporovaných zařízení a jejich zdůvodnění. Následně je popsán postup vytvoření layoutu aplikace. Vytvoření samotné aplikace je rozděleno do dvou částí a to na vytvoření aktivit a vytvoření funkcí. V závěru práce je shrnuto testování a uživatelský manuál.
Abstract in different language: The presented bachelor thesis describes development of application for event management. The thesis is divided into two basic parts, theoretical and practical. The first part describes comparation of chosen platforms and focuses on its usage amongs users and analyzes current technologies for mobile applications development on specific cases. The end of this part consists dismantling the most used classes and services in application development for the Android platform with samples of source code. The practical part describes the selection of suitable platform, technology, supported devices and its justification. Subsequeltyl is described method for creating application layout. The development of the aplication is devided into two parts. The first part contains activity development and the second creating its functions. The end of this thesis describes testing and user guide.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Tomas_Fiala.pdfPlný text práce1,79 MBAdobe PDFView/Open
fiala vedouci.pdfPosudek vedoucího práce718,05 kBAdobe PDFView/Open
fiala oponent.pdfPosudek oponenta práce538,44 kBAdobe PDFView/Open
fiala obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce173,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23575

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.