Title: Pozemkové úpravy a jejich zápis do katastru nemovitostí
Other Titles: The land consolidation and registration in cadastre
Authors: Adámek, Petr
Advisor: Fiala Radek, Ing. Ph.D.
Referee: Mazín Václav, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23610
Keywords: pozemkové úpravy;katastr nemovitostí;pozemkové úřady
Keywords in different language: land consolidation;cadastre of real estates;land office
Abstract: Práce se zabývá některými problémy vznikajícími při projektování pozemkových úprav. V teoretické části jsou popsány dějiny pozemkových úprav a pozemkových reforem na území naší republiky. Tato část je důležitá pro pochopení současného stavu půdní držby, v němž se odráží dřívější reformy a úpravy. V další kapitole je popsán proces řízení o pozemkových úpravách v současné době a vyjmenována nejdůležitější legislativa, která tento proces ovlivňuje. V praktické části jsou popsány některé nejasné situace objevující se v pozemkových úpravách a návrh řešení těchto situací. Jedná se o určení druhu stabilizace bodů při šetření řešených lesních pozemků a při šetření průběhu liniových staveb. Dále jsou řešena věcná břemena evidovaná v katastru nemovitostí a věcná břemena v katastru nemovitostí neexistující. Dalším problémem je přebírání kódů způsobu ochrany nemovitostí, které nejsou vyjmenovány ve stávající katastrální vyhlášce. Navržen je postup pro případ, kdy během odvolání proti rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav dojde ke změnám vlastnictví u pozemků řešených v pozemkové úpravě. Posledním bodem je úprava příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv.
Abstract in different language: The thesis deals with some problems arising from planning land consolidation. In the theoretical part, the history of the land consolidation and land reforms in our country is described. This part is important for understanding the current status of land owning in connection with former reforms and changes. The next part describes the proceeding process of the current land consolidation and lists the most important legislation which affects this process. The practical part describes some unclear situations appearing in the land consolidation process and a suggestion how to solve them. It is about the type determination of the stabilization points, when forest land and linear buildings are researched. What is more, easements registered and not registered in the cadastre of real estate are discussed. The following part concentrates on the overtaking of real estate protection codes, which are not listed in the current cadastral regulation. A process has been designed, in a case a cancelation of approval decision for land consolidation happens to change ownership within land solved in land consolidation. The last point is an adjustment of the supplements for the decision or a changeover of property rights.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Adamek.pdfPlný text práce2,72 MBAdobe PDFView/Open
PV_Adamek.pdfPosudek vedoucího práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
PO_Adamek.pdfPosudek oponenta práce482,6 kBAdobe PDFView/Open
P_Adamek.pdfPrůběh obhajoby práce39,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23610

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.