Title: Magnetická levitace: modelování a řízení
Other Titles: Magnetic Levitation: Modelling and Control
Authors: Myslivec, Tomáš
Advisor: Schlegel Miloš, Prof. Ing. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23774
Keywords: magnetická levitace;modální řízení;zpětnovazební algoritmus;matematický model;linearizace
Keywords in different language: magnetic levitation;modal control;feedback algorithm;mathematical model;linearization
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá navržením zpětnovazebního řídícího algoritmu k stabilizaci levitujícího permanentního magnetu nad cívkami. K tomuto účelu je nutné vytvořit matematický model, který je tvořen modely ideálních cívek a modelem magnetického dipólu. Následuje vytvoření linearizovaného stavového popisu systému. Při navrhování řízení je použito modálního řízení, které řeší problém stabilizace systému. Funkčnost a vlastnosti navrženého řídícího algoritmu jsou ověřeny simulací.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with a proposal of feedback control algorithm for stabilization of the levitating permanent magnet to above coils. For this purpose it is necessary to create a mathematical model, which consists of models of ideal coils and the magnetic dipole model. It follows the creation of linearized state space model of the system. By proposing the control system is used the modal control, which solves the problem of stabilizing the system. The control design and the mathematical model are verified by a simulation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Myslivec.pdfPlný text práce2,46 MBAdobe PDFView/Open
myslivec-v.pdfPosudek vedoucího práce758,85 kBAdobe PDFView/Open
myslivec-p.pdfPrůběh obhajoby práce259,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23774

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.