Title: Obec s rozšířenou působností
Other Titles: Municipality with Extended Competence
Authors: Durasová, Veronika
Advisor: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Referee: Valeš Lukáš, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23909
Keywords: obec;veřejná správa;samospráva;státní správa;samostatná působnost;přenesená působnost;reforma;kraj;správní obvod;orgány obce;egovernment;datová schránka;czech point;základní registr
Keywords in different language: municipality;public administration;autonomy;government administration;autonomous activity;transferred activity;reform;district;administrative district;municipal authority;egovernment;data box;czech point;basic register
Abstract: Diplomová práce se zabývá tématem obce s rozšířenou působností. Práce komplexně popisuje základní pojmy z oblasti veřejné správy, historický vývoj samosprávy, státní správy a vznik obcí s rozšířenou působností na území České republiky, charakterizuje obec s rozšířenou působností, její právní postavení, organizaci, působnost, agendu, vztahy obce s rozšířenou působností s dalšími subjekty a srovnává systémy veřejné správy ve vybraných evropských zemích. Práce se rovněž věnuje tématu eGovernment na příkladu obce s rozšířenou působností.
Abstract in different language: This thesis concerns itself with municipality with extended competence. The work describes in detail, the main concept of public administration, the historical development of autonomy, government administration and the establishment of the municipality with extended competence on the territory of the Czech Republic, it characterises the municipality with extended competence, its legal position, organisation, its scope, administrative work, relationships of the municipality with extended competence and other entities and comparison of systems of the public administration in chosen European countries. The work also concerns itself with eGovernment illustrated by the example of the municipality with extended competence.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bc. Veronika Durasova - Obec s rozsirenou pusobnosti.pdfPlný text práce2,95 MBAdobe PDFView/Open
Durasova - VP.pdfPosudek vedoucího práce619,8 kBAdobe PDFView/Open
Durasova - OP.pdfPosudek oponenta práce308,03 kBAdobe PDFView/Open
Durasova - protokol DP.pdfPrůběh obhajoby práce315,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23909

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.