Title: Období 1. republiky ve Strakonicích
Other Titles: Period of the 1. Republic in Strakonice
Authors: Navrátilová, Alena
Advisor: Breitfelder Miroslav, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24228
Keywords: strakonice;dějiny města;městské zastupitelstvo;městská rada;regionální tisk;společnosti ve městě.
Keywords in different language: strakonice;urban history;municipal corporation;city council;regional newspaper;company in the town.
Abstract: Diplomová práce pojednává o historii Strakonic v letech 1918 1938, o vývoji městské správy a důležitých událostech ve městě. Veškeré aktivní subjekty v dané době jsou zachyceny pomocí komparace městských zápisů s městskou kronikou Strakonic. V úvodní části je popsán vývoj města do roku 1918 a samotný rok 1918 zaměřený především na říjnové události. Následně práce mapuje vývoj ve městě, sloučení Strakonic s Novými Strakonicemi a problematiku hospodářské krize. V krizových letech propukla ve městě dělnická stávka, které je věnována celá jedna kapitola. Závěrečná část práce se zabývá posledními dny první republiky. Poslední kapitoly se věnují významným podnikům ve městě, spolkům a akcím, které ve městě probíhaly.
Abstract in different language: The thesis discusses the history of Strakonice in the years 1918 - 1938, on the development of urban governance and important events in the city. All active players at any given time are captured by comparison with urban municipal records chronicle Strakonice. In the first part describes the development of the city in 1918 and 1918 alone, aimed at the October event. Subsequently, the work traces the development of the city, merging with the New Strakonice, Strakonice and problems of economic crisis. In the years of crisis erupted in workers' strike, which is devoted a whole chapter. The final part deals with the last days of the First Republic. The last chapters deal with major businesses in the city, associations and events that took place in the city.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Alena_Navratilova_2016.pdfPlný text práce1,36 MBAdobe PDFView/Open
Navratilova V.pdfPosudek vedoucího práce731,96 kBAdobe PDFView/Open
Navratilova O.pdfPosudek oponenta práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
Navratilova P.pdfPrůběh obhajoby práce184,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24228

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.