Title: Hodnocení motoriky dětí předškolního věku testovou baterií BOT-2
Other Titles: Assessment of motor skills of preschool children with the test battery - Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency, Second Edition
Authors: Hercíková, Lenka
Advisor: Kavalířová Gabriela, Mgr. Ph.D.
Referee: Kolovská Ilona, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24365
Keywords: motorický vývoj;jemná motorika;hrubá motorika;předškolní věk;testová baterie bot-2
Keywords in different language: motor development;fine motor;gross motor;preschool age;test battery bot-2
Abstract: Diplomová práce se zabývá motorickým vývojem od narození do sedmi let věku dítěte. V této pilotní studii jsou rozebrány a dle manuálu BOT-2 přeloženy jednotlivé subtesty, pokyny k provedení úkolů zkrácené verze a hodnocení dle tabulek. V praktické části se testovalo šest subjektů. Ze samotného testování a následného vyhodnocení vyplynulo, že testovaní jedinci jsou v motorickém vývoji na úrovni, na které mají být. Z pozorování bylo zřejmé, že některé úkoly pro děti předškolního věku jsou těžko proveditelné. Pro testování hrubé a jemné motoriky dětí předškolního věku, jsou vhodnější testové baterie, které jsou rozděleny dle věku testovaných a cviky jsou postaveny tak, že je v určitém věku musí testovaní zvládnout.
Abstract in different language: The thesis deals with motor development from birth to seven years of age. In this pilot study are analyzing and according to the manual BOT-2 translated individual subtests, instructions for performing tasks a short form of the assessment and the tables. In the practical part of the six subjects tested. From the very testing and subsequent evaluation showed that individuals are tested in motor development at the level at which they should be. From observation it was evident that some tasks for preschoolers are hardly feasible. For testing coarse and fine motor skills of preschool children are more suitable test batteries, which are divided by age and tested exercises are built so that at a certain age must be tested to handle.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova (bakalarska) prace - Lenka Hercikova.pdfPlný text práce6,92 MBAdobe PDFView/Open
HERCIKOVA L. - VP.pdfPosudek vedoucího práce200,19 kBAdobe PDFView/Open
HERCIKOVA L..pdfPrůběh obhajoby práce51,47 kBAdobe PDFView/Open
HERCIKOVA L. - OP.pdfPosudek oponenta práce263,64 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24365

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.