Title: Judaismus v české společnosti
Other Titles: Judaism in Czech society
Authors: Kohoutová, Simona
Advisor: Demjančuková Dagmar, Mgr. et Bc. CSc.
Referee: Demjančuk Nikolaj, Doc. PhDr. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24702
Keywords: judaismus;kultura;tradice;zvyky;historie;židovská obec;federace židovských obcí;nýrští židé
Keywords in different language: judaism;culture;tradition;custom;history;federation of jewish communities in cr;jews from nyrsko
Abstract: Práce se zabývá vysvětlením tradičních židovských zvyklostí a tradic, rozdělením židovského roku a s ním spojenými oslavami svátků. Dále je popsán dějinný vývoj židovství, a to jak ve světovém, tak českém kontextu.Část práce je věnovaná Federaci židovských obcí,kde se zprvu vychází z historie organizace, dále je práce zaměřena na činnosti a aktivity FŽO.Co se týče deseti židovských obcí na území ČR, v práci je uvedeno kulturní vyžití, které každá obec přináší. Jedná se o výčet různých společenských událostí, kterými se obce snaží vzbudit zájem o židovské náboženství.Poslední část práce bychom mohli označit jako praktickou část, protože se v ní věnuje pozornost jednomu konkrétnímu městu, Nýrsku, kde je předveden obraz židovského obyvatelstva v základní struktuře.
Abstract in different language: The topic of the diploma thesis is judaism in the Czech Republic. The thesis comprises two parts- theoretical and practical. The theoretical part describes jewish customs, traditions and jewish year division with celebrating its holidays. It contains history of judaism both in Czech and world context. The chapter devoted to the federation of jewish communities deals with the history of the organization and is focused on its activities. The federation contains and controls ten jewish communities spread all over the country. This section describes cultural activities which every community holds. The practical part is devoted to a certain place - Nyrsko. The content of this section deals with both history and present of the Jews in Nyrsko.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP 3 konecna.pdfPlný text práce1,54 MBAdobe PDFView/Open
kohoutova_demjancukova.pdfPosudek vedoucího práce687,27 kBAdobe PDFView/Open
kohoutova_demjancuk.docxPosudek oponenta práce47,8 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Kohoutova_S.pdfPrůběh obhajoby práce593,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24702

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.