Title: Analýza a následná optimalizace podnikových procesů
Other Titles: Analysis and optimization of business processes
Authors: Hůrka, Jaroslav
Advisor: Januška Martin, Ing. Ph.D.
Referee: Vacek Jiří, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25424
Keywords: proces;optimalizace procesů;modelování procesů;průmyslové inženýrství;kaizen;teorie omezení;štíhlý podnik;7 muda;strom současné reality;strom budoucí reality;analýza nákladů a přínosů;peněžní toky;čistá současná hodnota;vnitřní výnosové procento;doba návratnosti
Keywords in different language: process;process optimization;process modeling;industrial engineering;kaizen;theory of constraints;lean production;7 muda;current reality tree;future reality tree;cost benefit analysis;cash-flow;net present value;internal rate of return;payback period
Abstract: Práce je zaměřena na analýzu zvolených procesů v podniku "AGC Flat Glass Czech a.s.". Navrhované řešení, které povede k optimalizaci zvoleného procesu, je nejprve analyzováno. Dále jsou identifikovány náklady a přínosy pro podnik ovlivněné zavedením návrhu. Na závěr je v práci vypočtena návratnost investice. První kapitola práce je věnována popisu podniku. Druhá kapitola popisuje teoretický základ procesního řízení. Dále se práce zabývá analýzou současného stavu zvoleného procesu ve výrobě a současně popisem jednotlivých pracovišť. V této části jsou identifikovány nedostatky. Následuje analýza navrhovaného řešení, které přispěje k optimalizaci procesu výroby. Návrh počítá s nahrazením stávající řezací linky za novou a jejím propojením s hlavní výrobní linkou. Tato změna by vyžadovala novou investici. Poté jsou v práci vyčísleny úspory spojené se zvoleným řešením a jsou vypočteny ekonomické ukazatele podporující rozhodování o investici. Na základě tohoto výzkumu lze tuto investici doporučit.
Abstract in different language: This thesis is focused on the analysis of some selected processes in the company "AGC Flat Glass Czech a.s.". The recommendation which should lead to optimization of the selected process is analyzed first. In addition, the changes of costs and revenues caused by this suggested solution are identified and return of investment is calculated. First chapter is dedicated to the company description. The second one describes the basic theory of Industrial Engineering. Production process was selected for the analysis so it is presented first together with the description of single workplaces. Its inconveniences have been identified as well in this part. It is followed by the analysis of recommended solution which will lead to optimization of the production process. The suggestion foresees exchanging the current cutting line for a new one which should be connected to the main production line. This would require a new investment. Eventually, there are some key figures about savings connected to this solution; and key economic indicators supporting the decision-making have been calculated. Based on the research, the new investment can be recommended.
Rights: Plný text práce není přístupný.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
hurkaj_DP_Analyza a optimalizace podnikovych procesu.pdfPlný text práce2,79 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
DP_Hurka_VP.pdfPosudek vedoucího práce633,05 kBAdobe PDFView/Open
DP_Hurka_OP.pdfPosudek oponenta práce671,97 kBAdobe PDFView/Open
Hurka.PDFOdůvodnění nezveřejnění VŠKP1,46 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
DP_Hurka.PDFPrůběh obhajoby práce1,28 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25424

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.