Title: Teritorialita ochranných známek v globalizovaném světě
Other Titles: Trademark territoriality in a global world
Authors: Císlerová, Hana
Referee: Pítra Vladimír, Doc. JUDr.
Hák Jan, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: rigorózní práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25449
Keywords: ochranná známka;právo duševního vlastnictví;právo k předmětům práv k průmyslovému vlastnictví;zásada teritoriality;zásada speciality;first to file;first to use;všeobecně známé ochranné známky;zápis ochranné známky v nedobré víře.
Keywords in different language: trademark;intellectual property law;law of industrial property;principle of territoriality;principle of specialty;first to file;first to use;well-known trademarks;registration of a trademark in a bad faith.
Abstract: Předmětem rigorózní práce je zásada teritoriality, podle níž je ochranná známka právně chráněna pouze na území toho státu, kde je zapsána před místním kompetentním známkovým úřadem. Dle zásady známkoprávní teritoriality je rovněž obsah práva spojeného s vlastnictvím ochranné známky dán národním právním řádem, přičemž i přes mnohé harmonizační snahy se právní úpravy jednotlivých států liší. Právo a realita trhu proto vyžaduje, aby majitelé ochranných známek hned v počátcích podnikání registrovali své ochranné známky pokud možno v co největším počtu zemí světa, v opačném případě se vystavují riziku, že tak učiní někdo jiný před nimi a že na daný trh nebudou moci vstoupit, nebo alespoň ne pod stejným názvem. V začátcích podnikání, kdy se teprve rodí podnikatelský záměr, je ale těžké odhadnout, kde všude se bude ochranná známka používat, a celosvětová registrace je finančně nereálná a právně nepraktická. V této souvislosti se nabízí otázka, zda by uplatňování zásady teritoriality ve známkovém právu nemělo být významně omezeno nebo dokonce úplně zrušeno. Přestože se tato myšlenka může zdát jako velmi radikální, v rámci mezinárodních smluv již existuji mnohé prvky, které zásadu teritoriality limitují. Účelem rigorózní práce ale není předložit odborné veřejnosti nereálné - utopické řešení, jímž by bylo kompletní zrušení teritoriální zásady. Naopak, smyslem práce je analyzovat klady a zápory dosavadních institutů známkového práva a na základě této studie navrhnout konkrétní změny, jež by přiblížily tento právní obor potřebám jednotlivých podnikatelů a současně zachovaly zájmy veřejnosti, pro níž jsou ochranné známky především nositeli informací, a proto ovlivňují významným způsobem jejich chování na trhu.
Abstract in different language: This paper deals with the principle of territoriality, traditionally applied in trademark law. According to this principle, trademarks are protected only within the country where the registration was granted, moreover, the scope of the protection and the regime of the enforcement is defined by national laws. This may seem ineffective in a global economy, where the trade does not respect states´ boundaries and where national laws differs. For this reason, the question we shall ask is whether a traditional principle of trademark law, such as a principle of territoriality, shall still govern trademark system? The purpose of this paper is not, however, to criticize one of the fundamental principle of the whole Intellectual Property Law, but to evaluate its strengths and weaknesses, and to find out the best way in which the territoriality principle shall be understood and applied.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Rigorózní práce / Rigorous theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rigorozni prace_Hana Slezakova.pdfPlný text práce1,8 MBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta 1 - Slezakova.pdfPosudek vedoucího práce974,89 kBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta 2 - Slezakova.pdfPosudek oponenta práce758,04 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba Slezakova.pdfPrůběh obhajoby práce281,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25449

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.