Title: Vypracování souboru procedur s finančním \nl{}zaměřením - především na oceňování opcí
Other Titles: Development of a set of financially oriented procedures - with focus on option pricing
Authors: Blažek, Martin
Advisor: Lukáš Ladislav, Doc. RNDr. Ing. CSc.
Referee: Mičudová Kateřina, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26814
Keywords: finanční deriváty;opce;oceňování opcí;binomický model;black-scholesův model
Keywords in different language: financial derivatives;options;option pricing;binomial model;black-scholes model
Abstract: Předložená práce je zaměřena na charakteristiku a klasifikaci opčních derivátů a na modely pro jejich oceňování. Teoretická část se zaměřuje na vysvětlení základních pojmů finanční matematiky, analýzu a charakteristiku finančních derivátů a odvození modelů pro ocenění opcí. V praktické části jsou pak pomocí matematického softwaru Mathematica, Wolfram Research, Inc. modely pro oceňování opcí naprogramovány a s jejich pomocí jsou provedeny numerické experimenty. Práce je dělená celkem do pěti kapitol. V úvodní kapitole jsou definovány základní pojmy finanční matematiky, sloužící pro pochopení problematiky investičního rozhodování, oceňování peněžních prostředků a jiných finančních produktů. Druhá kapitola je věnována finančním derivátům, jejich charakteristice a klasifikaci. Důraz je kladený především na popis základních vlastností, klasifikaci a charakteristiku opcí. Třetí kapitola je zaměřena na základní modely oceňování opcí diskrétní binomický a spojitý Black-Scholesův model. Nejprve jsou popsány základní proměnné vstupující do modelů, poté jsou definovány předpoklady nutné k jejich sestavení a následně je provedeno samotné odvození obou modelů. V této kapitole je také popsán vztah mezi put a call opcí a jsou odvozeny vztahy pro výpočet citlivosti ceny opce na změnu různých faktorů. Ve čtvrté kapitole jsou odvozeny modely pro ocenění opcí na více podkladových instrumentů. V poslední kapitole jsou v prostředí Mathematica naprogramovány a na ukázkových příkladech řešeny oba základní modely binomický a Black-Scholesův. Dále jsou provedeny a zhodnoceny vybrané numerické experimenty.
Abstract in different language: The presented work is focused on the characterization and classification of option derivatives and models for their pricing. The theoretical part focuses on explanation of basic concepts of financial mathematics, analysis and characterization of financial derivatives and derivation of option pricing models. In the practical part, option pricing models are programmed using mathematical software Mathematica, Wolfram Research, Inc. and numerical experiments are performed with these models. Diploma thesis is divided into five chapters. The very first chapter defines the basic concepts of financial mathematics, which serve to understand the issues of investment decision making, valuation of money and other financial products. The second chapter is dedicated to financial derivatives, their characteristics and classification. Emphasis is placed mainly on the description of the basic features, the classification and the characteristics of options. The third chapter focuses on basic option pricing models - the discrete binomial and continuous Black-Scholes model. Firstly, the basic variables entering the models are described, then the assumptions necessary for their assembling are defined, and then the derivation of both models is made. This chapter also describes the relation between put and call options and derived relations for calculating the sensitivity of the option price to changing the various factors. In the fourth chapter, models for pricing the options on multiple underlying instruments are derived. In the last chapter, the Mathematica software is used for programming of the two basic models binomial and Black-Scholes, that are solved on the sample examples. Selected numerical experiments are also performed and evaluated.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Blazek.pdfPlný text práce3,05 MBAdobe PDFView/Open
BLAZEK DP vedouci.pdfPosudek vedoucího práce901,28 kBAdobe PDFView/Open
BLAZEK DP oponent.pdfPosudek oponenta práce552,4 kBAdobe PDFView/Open
BLAZEK prubeh obhajoby DP.pdfPrůběh obhajoby práce317,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26814

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.