Title: Hudebně dramatizační a výtvarné činnosti s dětmi předškolního věku.
Other Titles: Musical drama and art activites with early years foundation stage.
Authors: Fleissigová, Lenka
Advisor: Slavíková Marie, Doc. PaedDr. CSc.
Referee: Lišková Štěpánka, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27429
Keywords: dítě;hudební výchova;hudebně dramatické činnosti;výtvarné činnosti;mateřská škola
Keywords in different language: child;music education;music and drama activities;art activities;kindergarten
Abstract: Teoretická část diplomové práce poukazuje na hlavní úkoly hudební výchovy při rozvíjení dětí v mateřské škole, popisuje hudební činnosti, hudební představy, tvořivé schopnosti, které rozvíjí dítě a jeho dovednosti. Seznamuje nás se základními metodami prožitkového učení a poukazuje na integraci předmětů, na postavení hudební, dramatické a výtvarné výchovy v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání. V praktické části navrhuji vlastní program, integrovaný tematický celek pro hudebně dramatickou a výtvarnou výchovu s prožitkovými aktivitami, využitelnými v mateřské škole, vycházejícími z cílů RVP PV. Předkládané návrhy jsou prověřeny vlastní praxí v mateřské škole a v příloze je diplomová práce obohacena o výtvarná díla dětí, jejich výrobky.
Abstract in different language: The theoretical part highlights the main challenges of the music education in the development of children in a nursery school, describes the musical activities, musical imagination, creative skills that develop the child's skills. It acquaints with the basic methods of the experiential learning and highlights the integration of the objects, of the position of musical, dramatical and art education in general educational program for preschool education. In the practical part I propose my own program, the integrated thematic unit for musical and dramatic arts with experiential activities, usable in kindergarten, based upon the objectives of RVP PV. The proposals are verified in personal practice in kindergarten and the thesis is enriched with works of children art and their products in the Appendix.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace-LF.pdfPlný text práce2,57 MBAdobe PDFView/Open
Fleissigova_posudek_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,55 MBAdobe PDFView/Open
Fleissigova_posudek_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,54 MBAdobe PDFView/Open
Fleissigova_prubeh_obhajoby.jpgPrůběh obhajoby práce313,25 kBJPEGView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27429

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.