Title: Horažďovice za třicetileté války
Other Titles: Horažďovice during the Thirty Years´ War
Authors: Fencl, Vojtěch
Advisor: Kilián Jan, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27852
Keywords: třicetiletá válka;horažďovice;vojsko;panství;měšťané;hospodářství
Keywords in different language: thirty years war;horažďovice;army;estate;townsfolk;economy
Abstract: Cílem této práce bylo zpracovat ucelený pohled na období třicetileté války v Horažďovicích. Pro zpracování tématu byla fakta čerpána především z odborné literatury, zabývající se tématem třicetileté války v daném regionu. Dalším významným zdrojem, bylo využití pramenů ze Státního okresního archívu Klatovy. První část práce je věnována stručné historii osídlení Prácheňského kraje a vývoji Horažďovic od jejich počátků po třicetiletou válku. Druhá kapitola se zabývá Horažďovicemi během třicetileté války. Kapitola je rozdělena na jednotlivá desetiletí války se zaměřením na události, které v těchto obdobích ve městě nastaly. Tématem třetí kapitoly je hospodářství, především ekonomie města a provozování řemesel a živností v Horažďovicích ve válečném období. Následující kapitoly popisují sociální rozdělení obyvatelstva ve městě a rod Šternberků jako majitele horažďovického panství. Závěr práce je věnován vylíčení běžného života horažďovických obyvatel, změnám náboženských poměrů, systému městské správy a soudnictví.
Abstract in different language: The aim of this Undergraduate thesis was to make a complex viewpoint of the period of the Thirty Year War in Horazdovice town. The sources for this thesis have been taken mainly from special literature related to the topic of Thirty Year War in that particular region. Except these references, many valuable materials have been gained from the State Regional Archive in Klatovy. The first part of the thesis is dedicated to a brief history of settlement in Prachensky region and developments of Horazdovice town from its founding to the period of Thirty Year War. The second chapter is related to the condition of the town during the war. The chapter itself is divided into individual decades of the war with an emphasis of the events which happened in the town. The topic of the third chapter is focused on the economy, particularly on the town's economy, handicraft and craft during the war time. The following chapters depict a social hierarchy of the town and Sternberk's family- the owners of a manor in Horazdovice. The end of the thesis is concerned with a depiction of
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Vojtech_Fencl.pdfPlný text práce2,82 MBAdobe PDFView/Open
Fencl V.pdfPosudek vedoucího práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
Fencl O.pdfPosudek oponenta práce988,14 kBAdobe PDFView/Open
Fencl P.pdfPrůběh obhajoby práce160,18 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27852

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.