Title: Rozvoj manuálních dovedností pomocí výukových projektů
Other Titles: The Development of Manual Skills through Educational Projects
Authors: Kaufnerová, Gabriela
Advisor: Honzíková Jarmila, Doc. PaedDr. Ph.D.
Referee: Korytář Jindřich, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27922
Keywords: projektová metoda;výukový projekt;manuální dovednosti;tvořivost;doporučení pro učitele
Keywords in different language: project method;teaching project;manual skills;creativity;recommendations for teachers
Abstract: Diplomová práce pojednává o projektové výuce jako možné metodě rozvoje manuálních dovedností dětí mladšího školního věku. Na počátku věnuji svoji pozornost historickému vývoji projektové metody a významným osobnostem, které jsou spojeny s jejím založením a propagováním. Dále se zaobírám po stránce psychologické otázkou rozvoje manuálních dovedností z hlediska vývoje dítěte a zavedením pracovních činností do základního vzdělávání. Následně popisuji zrealizovaný výzkum manuálních dovedností a tvořivého myšlení u žáků I. stupně základní školy, stanovené hypotézy a závěrečné výsledky. Samozřejmě nechybí ani konkrétní výukový projekt s názvem "Děti pomáhají dětem", který byl zrealizován s žáky 5. ročníku Základní školy Horšovský Týn, při němž žáci vycházeli ze svých vlastních zkušeností a s nadšením se zhostili řešení vytyčeného problému. Bezděčně si při jeho realizaci osvojovali nejrůznější praktické vědomosti, rozvíjeli své manuální dovednosti a učili jim i děti z mateřské školy. Z projektu vzešly dvě pestré knihy - "Pomocníček" a "Učínek", jež jsou určeny předškolákům a žákům prvních tříd. Jejich účelem je pomoci dětem této věkové kategorie rozvíjet zábavnou formou manuální dovednosti i vědomosti. V závěrečné kapitole pak uvádím výhody a možná úskalí výukové metody, včetně doporučení k tvorbě a realizaci projektů pro učitele.
Abstract in different language: The diploma thesis is concerned with project teaching method as a possible way to develop manual skills of primary school pupils. At the beginning I focus on the historical evolution of project method and the significant representatives that are linked to establishing and propagating it. In the second part, I deal with the psychological side of developing manual skills as a part of children's evolution, and with introduction of practical lessons in general education. Moreover, I also describe a conducted research of manual skills and creative thinking of primary school pupils, its hypotheses and final assessment. Furthermore, the thesis also includes an example of particular teaching project called "Children help children" that was implemented with pupils of 5th grade from Primary School in Horsovsky Tyn. During the project, the pupils used their own experience and enthusiastically solved a problem that was presented to them. Unknowingly they acquired various practical knowledge while proposing the solution, and also developed their manual skills which they then taught pre-school children. The project resulted in two colorful books: "A little Helper's Book" and "A little Learner's Book," that are both intended for pre-school children and first-graders. The books are supposed to develop manual skills and educate children of the given age category. In the final chapter of the thesis I present the advantages and potential difficulties of this teaching method, including the recommendations for teachers for creating and implementing projects.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Gabriela Kaufnerova.pdfPlný text práce4,76 MBAdobe PDFView/Open
kaufnerova.hodnoceni DP.docx.pdfPosudek vedoucího práce33,77 kBAdobe PDFView/Open
Posudek op Kaufnerova 1x.pdfPosudek oponenta práce319,23 kBAdobe PDFView/Open
Kaufnerova protokol 526.pdfPrůběh obhajoby práce319,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27922

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.