Title: Podnikatelský plán pro vybraný podnik
Other Titles: Business plan in selected company
Authors: Bečka, Zdeněk
Advisor: Ircingová Jarmila, Ing. Ph.D.
Referee: Taušl Procházková Petra, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28304
Keywords: podnikatelský plán;pest analýza;porterův model pěti sil;swot analýza;finanční plán;analýza rizik
Keywords in different language: business plan;pest analysis;porter's five forces;swot analysis;financial plan;risks analysis
Abstract: Předkládaná diplomová práce se zabývá tvorbou podnikatelského plánu společnosti SE7EN Nutrition. Tento plán má posloužit jakožto vodící dokument určující směr budoucího vývoje tohoto podnikatelského subjektu. V úvodu je stručně představena společnost spolu s jejím portfoliem produktů a následně dochází ke stanovení poslání, vize a strategických cílů. Navazující činností je provedení situační analýzy obsahující PEST analýzu, Porterův model pěti sil a SWOT analýzu. Syntézou těchto analýz dochází ke stanovení doporučené strategie a parametrizaci podnikových cílů, na kterou je navázáno podrobným finančním plánem obsahující plánovaný výkaz zisku a ztráty, rozvahu a výkaz cash-flow. V dalších kapitolách je mimo analýzy hlavních rizik, provedena také analýza finančních ukazatelů následovaná GAP analýzou. Celou práci uzavírá závěrečné zhodnocení těchto analytických činností spolu s doporučeními vedoucí k optimalizaci vybraných činností podniku.
Abstract in different language: This master thesis deals with creation of the business plan of SE7EN Nutrition. This plan is intended to serve as a guiding document for the future development of the company. The company is briefly presented with its product portfolio and its mission, vision and strategic objectives is briefly presented. Following chapters contain a situational analysis consisting of PEST analysis, Porter's Five Forces and SWOT analysis. Using these methods recommended strategy is defined together with parameterization of the business objectives, which is followed by a detailed financial plan. The financial plan contains planned profit and loss account, balance sheet and cash-flow statement. In following chapters, risks analysis, analysis of financial indicators followed by GAP analysis is carried out. The final chapter provides final evaluation of the optimization of selected business activities.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Podnikatelsky_plan_pro_vybrany_podnik_Bc_Zdenek_Becka.pdfPlný text práce1,27 MBAdobe PDFView/Open
DP_Becka_VP.PDFPosudek vedoucího práce2,61 MBAdobe PDFView/Open
DP_Becka_OP.PDFPosudek oponenta práce3,05 MBAdobe PDFView/Open
DP_ Becka.PDFPrůběh obhajoby práce1,04 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28304

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.