Title: Účel bronzových depotů
Authors: Šteffl, Jindřich
Referee: Chvojka Ondřej, Doc. Mgr. Ph.D.
Jiráň Luboš, Doc. PhDr. CSc.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28420
Keywords: depot;pohřebiště;účel;lužická kultura;knovízská kultura
Keywords in different language: hoard;cemetery;purpose;lusatian culture;knovíz culture
Abstract: Hlavní cíl této disertační práci spočívá ve výzkumu účelu bronzových depotů, přičemž stěžejní část tohoto výzkumu je především založena na testování nově vytvořeného archeologického teoretického modelu, který interpretuje depoty jako pozůstalost po zemřelých. Tento teoretický model byl poprvé představen v roce 2012 na semináři vedeném prof. E. Neustupným. Z hlediska interpretace účelu depotů je pojetí uvedené v teoretickém modelu zcela odlišné koncepce z 50 let 20. století, kde depoty měly zejména představovat výbavu na onen svět (především Hundt a Aner). K dosažení výše představeného cíle této práce vede však právě však testování již dříve formulované myšlenky od H. J. Hundta (1955), která propojuje ukládání depotů s pohřebním ritem a poukazuje na jejich zásadní rozdíly. Jako další možnost pro rozpoznání účelu depotů je posuzována spojitost mezi depoty a vybraným hradištěm, nikoliv jen z hlediska výskytů depotů na hradišti či jeho blízkého okolí, ale naopak se snažíme brát v potaz i nálezy pocházející zcela mimo areál hradiště, zejména pokud se depoty vyskytují na výrazných přírodních dominantách jako jsou hory. V tomto vztahu je posuzována i myšlenka, zda se v některých případech nejedná spíše o od okolního světa vymezené svatyně nežli o hradiště. Jako modelový příklad nám poslouží lokalita Hrádek (k. ú. Libochovany, okr. Litoměřice), kde byl autorem této disertační práce uskutečněn čtyřletý intenzivní terénní nedestruktivní výzkum.
Abstract in different language: The main aim of this doctoral thesis lies in researching the purpose of bronze hoards and the crucial part of this research is based mainly on testing a newly created archaeological theoretical model which interprets hoards as estates of the deceased. This theoretical model was first introduced in 2012 at a seminar led by prof. E. Neustupný. In terms of interpreting the purpose of hoards, the approach stated in the theoretical model is completely different from the concept from the 1950s where hoards were understood mainly as goods for the afterlife (mostly Hundt and Aner). The means of achieving the aim of this thesis introduced above is, however, testing an idea already formulated by H. J. Hundt (1955) which connects hoard deposition to the funeral rite and points out their fundamental differences. Another way to determine the purpose of hoards is by considering the connection between hoards and a selected hillfort, not only in relation to the hoards found in the hillfort or in its vicinity, but we also try to take into consideration the finds discovered away from the hillfort, especially if the hoards are located on conspicuous landmarks like mountains. Similarly, the idea whether in some cases these might be sanctuaries isolated from the outside world rather than hillforts is considered. Our model example is the location Hrádek (cadastral area of Libochovany, district of Litoměřice), where the author of this thesis conducted a four-year-long intensive non-destructive fieldwork.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Disertacni prace - Jindrich Steffl.PDFPlný text práce24,53 MBAdobe PDFView/Open
Steffl_2017_posudek_Chvojka.pdfPosudek vedoucího práce539,53 kBAdobe PDFView/Open
Steffl_2017_posudek_Jiran.pdfPosudek oponenta práce124,7 kBAdobe PDFView/Open
Steffl_2017_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce1,11 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28420

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.