Název: Literatura a kinematografie: současné filmové adaptace děl klasické ruské literatury
Další názvy: Literature and cinematography: contemporary film's adaptations of the classic works of Russian literature
Autoři: Váchalová, Šárka
Vedoucí práce/školitel: Valova Liudmila, Doc. CSc.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28427
Klíčová slova: kinematografie;literatura;historie;filmové žánry;film a umění;interpretace;analýza filmových adaptací;anna karenina;evžen oněgin;revizor;dáma s psíčkem;komunikace s literárním dílem;film ve výuce
Klíčová slova v dalším jazyce: cinematography;literature;history;main film genres;film and arts;interpretation;analysis of adaptations for screen;anna karenina;eugene onegin;the government inspector;the lady with the dog;communication with literary works;film in education
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá vzájemným vztahem mezi literaturou a kinematografií, analýzou filmových adaptací významných děl ruské klasické literatury a v poslední řadě se věnuje praktickému využití filmu ve výuce ruského jazyka. První kapitola charakterizuje termín kino, jeho vývoj a řeší se zde otázka komunikace s adaptovaným literárním dílem. Druhá kapitola je zaměřena na analýzu konkrétních filmových adaptací děl ruské klasické literatury. Třetí kapitola se zaměřuje na využití filmu ve výuce ruského jazyka, přičemž je zde metodicky rozpracována konkrétní výuková jednotka. Na konci práce se nachází rusko-český slovník filmových termínů, fotografie z analyzovaných filmových adaptací a klíč k zadáním, vztahujících se k praktické části.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is concentrated on the mutual relation between literature and cinematography, with the analysis of film adaptations of significant works of Russian classical literature and in the final it deals with the practical use of the film in the teaching of Russian language. The first chapter characterizes the term cinema, his development and solves the question of communication with the adapted literary work. The second chapter is focused on the analysis of specific film adaptations of Russian classical literature. The third chapter focuses on the use of the film in the teaching Russian language, where a particular teaching unit is methodically developed. At the end of the thesis there is a Russian-Czech dictionary of film terms, photos of analyzed film adaptations and a key for the assignment, related to the practical part.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KRF)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Sarka Vachalova.pdfPlný text práce1,91 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vachalova pos. Val - ved.pdfPosudek vedoucího práce825,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vachalova pos. Sov. - opon.pdfPosudek oponenta práce689,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vachalova prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce293,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28427

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.