Title: Metody alokace a estimace nákladů pro optimalizaci komplexní údržby energetických zařízení
Other Titles: Cost-allocation and estimation methods for complex maintenance optimization
Authors: Voráč, Přemysl
Advisor: Bultas, Miloslav
Referee: Skalický, Jiří
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2850
Keywords: nákladová alokace;časové řady;estimace;risk analýza;energetická zařízení;řízení nákladů;ABC;systém;riziko
Keywords in different language: cost allocation;time series;estimation;risk analysis;energetic devices;cost management;ABC;system;risk
Abstract: Diplomová práce se zabývá metodami řízení nákladů, nákladové alokace a estimace. Náklady představují klíč k dokonalosti podniku a musí být pečlivě monitorovány. V práci jsou uvedeny nástroje modelování pomocí časových řad, které jsou dále použité v oblasti údržby energetických zařízení. V textu jsou uvedeny modely časového vývoje inflace, mezd pracovníků energetického průmyslu a indexu cen průmyslové produkce. Pokud pracujeme s neúplnými či hrubými daty, je vhodné použít metody nákladových alokací, které jsou představeny v kapitole 3. Zde uvádíme také metodu Activity Based Costing. Tato moderní metoda alokace umožňuje velmi detailní řízení a monitoring vnitropodnikových nákladů. Další část práce se věnuje problematice risk managementu. Definuje pojmy riziko, hrozba, následky a další. V kapitole 6 je zpracována risk analýza vybraného problému spolu s kvantifikací rizik. Práce by měla sloužit jako nástroj pro možné zlepšení monitorování a řízení nákladů. Rozvíjí standardní metody nákladové alokace a estimace o nástroje risk analýzy.
Abstract in different language: The master thesis deals with the topic of cost management and cost allocations. The costs are key to company excellence and must be carefully monitored. The thesis deals with the topic of time series which are important for price modeling and future estimations. We develop model of inflation, wages in energetic industry and industry production price index. If we have incomplete or inaccurate cost data, we can try to use cost allocation methods introduced in chapter 3. In this chapter we present the Activity Based Costing which is modern method of cost allocation and which allows very accurate cost control. The next part deals with risk and risk management. We define risk, threats, consequences and other risk related terms. We use all previously defined and created methods in the last chapter. In chapter 6 we present the risk analysis in detail with risk quantification. The thesis should be a tool for cost monitoring and control. It extends the standard cost allocation and estimation methods with the risk analysis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_VORAC_K09N0205P.pdfPlný text práce1,72 MBAdobe PDFView/Open
Vorac_VP_DP.PDFPosudek vedoucího práce503,04 kBAdobe PDFView/Open
Vorac_OP_DP.PDFPosudek oponenta práce487,5 kBAdobe PDFView/Open
Vorac_prubeh_DP.PDFPrůběh obhajoby práce141 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2850

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.