Title: Automatické vymezení morfolineamentů
Other Titles: Automatic extraction of morpholineaments
Authors: Šilhavý, Jakub
Advisor: Čada, Václav
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28553
Keywords: lineamenty;gis;prostorové shlukování linií;stínovaný reliéf;hierarchické shlukování;pci geomatica;arcgis
Keywords in different language: lineaments;gis;spatial line clustering;multi hillshade hierarchic clustering;pci geomatica;arcgis
Abstract: Cílem disertační práce bylo vyvinout metodu pro automatické vymezení morfolineamentů, která by byla důstojnou alternativou k manuálnímu vymezení geomorfologickým expertem a zároveň by překonávala limity současných automatických metod. Dílčím cílem práce bylo poskytnout aparát na objektivní porovnání dvou systémů morfolineamentů a pomocí statistického vyhodnocení podpořit interpretaci výsledků. Pro tyto účely byl vyvinut algoritmus MHHC (Multi-Hillshade Hierarchic Clustering) založený na extrakci linií z rastrového obrazu, jehož originalita je shrnuta v těchto bodech: - Robustní práce s osvětlením stínovaného reliéfu: informace je vytěžována informace z více různě nasvícených rastrů, nikoli pouze z jednoho rastru vzniklého kombinací různě nasvícených rastrů. - Přesnější řešení: algoritmus kombinuje výhody rastrové a vektorové reprezentace dat, využívá rychlost rastrové analýzy pro odstranění šumu a přesnost vektorové reprezentace pro zjištění polohy morfolineamentů. - Použití prostorového shlukování linií k nalezení nejpravděpodobnější polohy morfolineamentů. - Identifikace artefaktu preference 8 hlavních směrů při extrakci linií z rastrového podkladu a vyvinutí hierarchického přístupu k jeho metodickému odstranění. - Statistické zhodnocení korelace dvou systémů linií založená na porovnání geometrie jednotlivých linií. Metoda byla aplikována ve dvou geomorfologicky odlišných lokalitách. Porovnání s existujícím geomorfologickým výzkumem prokázalo schopnost algoritmu vymezit morfolineamenty se srovnatelným interpretačním významem jako expertně vymezené morfolineamenty. Při aplikaci se ukázaly výhody automatického algoritmu spočívající v objektivním zachování stejné úrovně podrobnosti v celém rozsahu zkoumané lokality a v rychlosti vymezení morfolineamentů v rozsáhlých lokalitách v různých měřítkách.
Abstract in different language: The goal of the dissertation thesis was to develop method for the automatic extraction of morpholineaments which sufficiently alters the expert manual extraction. The new method was also tent to overcome limits of current automatic methods. The development of the objective method for automatic comparison of two morpholineament's system to support better result interpretation was the second goal of the thesis. For this purpose, the MHHC (Multi-Hillshade Hierarchic Clustering) algorithm based on the raster extraction was developed. The originality of this algorithm in comparison with current works is set out below: - A robust solution for the illumination of shaded relief: the method works using the results of the lines extraction from all rasters, not only from one raster derived from a combination of all calculated rasters. - A more precise solution: the method advantageously combines raster and vector representations. It maintains the speed of raster analysis for removing noise, while retaining the precision of vector representation in terms of the location of the morpholineaments. - The use of the spatial clustering of lines to find the most probable location of morpholineaments. - The identification of artefact of eight direction preference during a raster based analysis and development the artefacts resistant method using hierarchic clustering approach. - The original vector-based algorithm developed for comparison of the individual morpholineaments proximity. The MHHC algorithm was tested in two different territories in Bohemian Forest and Central Western Carpathians. The tests indicated that the presented method is able to delimit morpholineaments with a quality comparable to that of geomorphology experts. The automation mainly eliminates the subjectivity of the manual extraction, providing relevant results at various scales with advantage of speed and ability to process large areas.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KGM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Silhavy_dsp_2016.pdfPlný text práce24,97 MBAdobe PDFView/Open
posudky-odp-silhavy.pdfPosudek oponenta práce3,36 MBAdobe PDFView/Open
protokol-odp-silhavy.pdfPrůběh obhajoby práce905,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28553

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.