Title: Možnosti autodiagnostiky učitele v pedagogické praxi
Other Titles: The Options of Teacher's Self-Evaluation in Pedagogical Praxis
Authors: Kostelníková, Marcela
Advisor: Kubíková Kateřina, Mgr. Ph.D.
Referee: Holeček Václav, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28571
Keywords: autodiagnostika;pedagogická psychologie;sebereflexe;hrabal;pavelková;holeček;motivace;píle;nadání;postoje
Keywords in different language: self-evaluation;pedagogical psychology;self-reflection;hrabal;pavelkova;holecek;motivation;diligence;talent;attitudes
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá možnostmi autodiagnostiky učitele v pedagogické praxi. V první části jsou zpracována teoretická východiska práce. Nejprve je pojednáno o pojmu učitel a o jeho kvalitách. Následuje pasáž věnovaná tématu autodiagnostiky, kde se mimo jiné zabýváme i sebereflexí v pregraduálním vzdělávání. Následuje analýza dvou přístupů, které jsou v současné době v oblasti autodiagnostiky učitelů využívány. Jedná se o koncepci Hrabala a Pavelkové a koncepci Václava Holečka. Teoretickou část uzavírá kapitola hodnocení a motivace, které jsou pro kvalitní vzdělávání stěžejní. Praktická část obsahuje výzkum, který byl proveden ve dvou třídách SOŠ v součinnosti s jejich dvěma učitelkami. Předměty, v rámci kterých byly zadány dotazníky zkoumající postoje, nadání, píli a motivaci studentů, byly Německý jazyk a Psychologie a komunikace. Vyhodnocené dotazníky byly rozebrány v rozhovoru s učitelkami, které provedly sebereflexi. Následně byla data vyhodnocena a zpracována do podoby kategoriální analýzy.
Abstract in different language: This thesis deals with possibilities of teacher´s self-evaluation in the pedagogical practise. Theoretical knowledges are based in the first part of this thesis. At first is described teacher as a term and his qualities. Next part deals with the topic of the self-evaluation, and also includes self-reflection in the undergraduate education. The analysis of two common self-evaluation concepts follows. Those are Hrabal and Pavelkova´s conception and the conception of Holecek. Chapter of evaluation and motivation concludes the theoretical part, because of their importance for the educational process. The practical part contained research that was conducted in two vocational school classes with participation of their teachers. Our research examined attitudes, talent, diligence and motivation of students in subjects German language and Psychology and communication through questionnaires. The results were discussed in separate interviews with the teachers that led to their self-reflection. The data were evaluated and processed into the categorial analysis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Kostelnikova Marcela.pdfPlný text práce1,92 MBAdobe PDFView/Open
Kostelnikova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce416,16 kBAdobe PDFView/Open
Kostelnikova - oponent.pdfPosudek oponenta práce515,2 kBAdobe PDFView/Open
Kostelnikova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce82,64 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28571

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.