Title: Využití moderních inovativních pomůcek v pohybové přípravě dětí předškolního věku
Other Titles: Innovative use of modern equipment in the physical training of preschool children
Authors: Kourová, Andrea
Advisor: Kalistová Petra, Mgr.
Referee: Knappová Věra, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28743
Keywords: inovativní pomůcky;předškolní věk;pohybová aktivita;pohybové schopnosti;pohybové dovednosti
Keywords in different language: innovative tools;preschool age;physical activity;motor skills;motor skills
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na využití moderních inovativních pomůcek v pohybové přípravě dětí předškolního věku. Celá práce je rozdělena do dvou částí teoretické a praktické. V úvodu teoretické části je stručně charakterizován předškolní věk a jeho vzdělávání. Následují kapitoly, logicky navazující na praktickou část, věnované teorii pohybových schopností a dovedností. Praktická část je zaměřena na konkrétní příklady využití moderních inovativních pomůcek, které jsou představeny v předchozí kapitole. Moderní inovativní pomůcky by měly přispět k rozvoji pohybových schopností dětí. Pohybové prvky jsou realizovány s dětmi ve věku od 4 do 6 let. Doufám, že práce bude přínosným materiálem pro pedagogy zabývající se cvičením s dětmi.
Abstract in different language: Bachelor thesis is focused on the innovative use of modern equipment in the physical training of preschool children. The work is divided into two parts - theoretical and practical. In the introduction of the theoretical part is briefly characterized preschool age and its education. The following chapters are logically related to the practical part devoted to the theory of kinetic abilities and skills. The practical part is focused on concrete examples of innovative use of modern tools which are presented in the previous chapter. Modern innovative tools should contribute to the development of motoric abilities of children. Motion elements are put into practice with children agend 4 to 6 years. I hope that thesis will be beneficial material for teachers dealing with children exercise.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce4,88 MBAdobe PDFView/Open
Kourova A. - VP.pdfPosudek vedoucího práce134,32 kBAdobe PDFView/Open
Kourova A. - OP.pdfPosudek oponenta práce146,58 kBAdobe PDFView/Open
Kourova A..pdfPrůběh obhajoby práce71,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28743

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.