Title: Pohybové hry v přírodě s prvky integrace žáků se speciálními potřebami (interaktivní DVD)
Other Titles: Motion games in nature with elements of the integration of pupils with special needs (interactive DVD)
Authors: Čechura, Petr
Advisor: Knappová Věra, Mgr. Ph.D.
Referee: Charvát Luboš, Mgr.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28748
Keywords: pohybové hry;hry v přírodě;mladší školní věk;jedinci se speciálními potřebami
Keywords in different language: movement games;games in nature;younger school age;people with special needs
Abstract: Ve své bakalářské práci se zabývám pohybovými hrami v přírodě, jejich dělením a modifikacemi pro dětí se speciálními potřebami. Toto téma jsem si vybral, protože jsem v dětství získal pozitivní vztah k přírodě, potažmo k aktivitám v ní a byl bych rád, kdyby se tento vhled na hry v přírodě přenášel i na další generace. Pohybové hry byly vždy součástí mého životního stylu a pohyb jako takový vnímám jako nedílnou součást sama sebe. Pobyt v přírodě má velmi blahodárný vliv jak na psychickou stránku člověka, tak i na fyzickou. Hry dělím na hry rozvíjející vytrvalostní schopnost, rychlostní schopnost, silovou schopnost a koordinační schopnost. Ke hře patří správná motivace a i tímto se ve své práci zabývám. Dále se zaměřuji na motorické zvláštnosti lidí se speciálními potřebami a uvádím obecná doporučení k modifikacím her právě pro tyto jedince. Hlavní součástí mé praktické části je interaktivní DVD se zásobníkem pohybových her v přírodě. Jednotlivé hry popisuji, připojuji k nim motivační úvod a předkládám jejich vhodnou modifikaci pro různé typy handicapu. Doufám, že toto DVD bude pro pedagogické i nepedagogické pracovníky dobrou pomůckou, že v ní naleznou inspiraci a pomůže jim v jejich školní i mimoškolní výchově.
Abstract in different language: In my bachelor thesis I deal with movement games in nature, their division and modifications for children with special needs. I chose this topic because I had a positive attitude to nature and her activities in childhood, and I would like to see this insight into games in the wild passed on to the next generation. Motion games have always been part of my lifestyle, and movement is perceived as an integral part of myself. Staying in nature has a very beneficial effect on the psychic aspect of man and the physical. I divide games into games that develop endurance, speed, strength, and coordination skills. The game must have the right motivation and this is what I do in my work, too. I also focus on motor skills of people with special needs and I make general recommendations of game modifications for these people. The main part of my practical part is an interactive DVD with a stack of motion game in nature. I describe the in singles games, I attach a motivational introduction to them and I present their appropriate modification for different types of handicap. I hope this DVD will be a good tool for pedagogic and non-pedagogical staff to find inspiration and help them in their school and out-of-school education.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,44 MBAdobe PDFView/Open
Cechura - VP.pdfPosudek vedoucího práce119,67 kBAdobe PDFView/Open
Cechura - OP.pdfPosudek oponenta práce138,52 kBAdobe PDFView/Open
Cechura.pdfPrůběh obhajoby práce86,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28748

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.