Title: Podmínky řízení v civilním procesu a jejich zkoumání
Other Titles: Conditions of the civil procedure and their examination
Authors: Kuncová, Dominika
Advisor: Wipplingerová Miloslava, JUDr. Ph.D.,LL.A.
Referee: Kapitánová Blanka, JUDr.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28912
Keywords: civilní proces;podmínky řízení;civilní pravomoc;příslušnost;procesní subjektivita;procesní způsobilost;překážka litispendence;překážka rei iudicatae;žaloba;soudní poplatek
Keywords in different language: civil procedure;conditions of the civil procedure;civil jurisdiction;cognizance of the court;procedural subjectivity;procedural capability;obstruction of litispendence;obstruction of rei iudicata;action;court fee
Abstract: Předložená diplomová práce je výkladem tématu z oblasti občanského práva procesního, a to podmínek řízení v civilním procesu se zaměřením na průběh jejich zkoumání a následky případného nesplnění, neboť se z pohledu autorky jedná o nepřehlédnutelný a podstatný prvek každého občanského soudního řízení, zasluhující zvláštní pozornosti. Jádro práce tvoří podrobný rozbor jednotlivých podmínek řízení (na straně soudu, na straně účastníků účastníků řízení, negativní podmínky řízení - překážka litispendence a překážka rei iudicatae, další nezařazené podmínky řízení) s neopomenutím průběhu jejich zkoumání, a následný rozbor situací nastalých v okamžiku, kdy tyto nejsou z různých důvodů splněny. Samotná práce je uvedena přehledem takových právních institutů, jejichž znalost autorka vzhledem ke zpracovávané problematice považuje za stěžejní a zakončena závěrem, zahrnujícím shrnutí a konečné zhodnocení.
Abstract in different language: The present thesis gives an explanation of topic in the field of civil procedural law - conditions of the civil procedure, with particular focus on the progress of their examination and possible consequences od their failure, because from the viewpoint of the author it is a highly visible and essential element of any civil procedure, which deserves special attention. The core of the thesis presents a detailed analysis of the various conditions of the civil procedure (on the side of the court, on the side of other parties, negative conditions, other unclassified conditions), with a non-failure the course examination. This is followed by analysis of the situation occuring when those conditions are not control a variety of reasons fulfilled.Thesis is an overview of such legal institutions whose knowledge with resoect to the processing issues the author considers this crucial and ends with the conclusion, which includes the summary and the final evaluation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Podminky rizeni - Kuncova.pdfPlný text práce799,42 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Kuncova.pdfPosudek oponenta práce779,73 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Kuncova.pdfPosudek vedoucího práce767,3 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Kuncova.pdfPrůběh obhajoby práce283,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28912

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.