Title: Jazykové ztvárnění pamětních tabulí na území bývalého trojstátí
Other Titles: Linguistic interpretation of commemorative boards and inscriptions in the former Dreiländereck area
Authors: Beneš, Jan
Advisor: Königsmarková Andrea, Mgr. Ph.D.
Referee: Kučera Petr, PaedDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/29092
Keywords: trojstátí;informační tabule;göltzschtalbrücke;pohraničí;vývoj obcí;počátek osídlení;historie;ašsko;hranice;trojmezí
Keywords in different language: tripoint;informational plaques;göltzschtalbrücke;border area;development of villages;beginning of settlement;history;asch region;hranice;trojmezí
Abstract: Práce se zabývá jazykovým ztvárněním pamětních tabulí v oblasti bývalého trojstátí. Na začátku práce autor vymezuje a charakterizuje zkoumané území a zabývá se počátky osídlení tohoto území. Dále je zkoumána historie a současná podoba obcí na tomto území. Popsány jsou také dvě zaniklé vesnice. Následně jsou popsány památky na české i německé straně státních hranic. V další části se autor zabývá obecnými rysy pamětních tabulí a hodnotí pamětní tabule nacházející se ve vymezené oblasti. Autor srovnává pamětní tabule na území České republiky a Spolkové republiky Německo.
Abstract in different language: The thesis deals with the linguistic interpretation of commemorative boards in the area of the former tripoint. At the beginning of the thesis, the author defines and characterizes the studied area and deals with the origins of the settlement of this territory. Further, the history and the present form of municipalities in this area are described. There are also two vanished villages. Subsequently, sights on the Czech and German side of the state border are described. In the next part the author deals with the general features of the commemorative plaques and evaluates the memorial plaques located in the defined area. The author compares memorial plaques in the territory of the Czech Republic and the Federal Republic of Germany.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Jan Benes.PDFPlný text práce4,05 MBAdobe PDFView/Open
2017 Posudek Jan Benes.pdfPosudek vedoucího práce366,32 kBAdobe PDFView/Open
Benes.pdfPosudek oponenta práce1,57 MBAdobe PDFView/Open
benes.pdfPrůběh obhajoby práce532,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29092

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.