Title: Tvorba metastabilních fází sulfidu železa pomocí pulzní Nd:YAG laserové depozice: experimentální a teoretická studie
Formation of metastable phases of ferrous sulfide via pulsed Nd:YAG laser deposition: Experimental and theoretical study
Authors: Křenek, Tomáš
Medlín, Rostislav
Karatodorov, Stefan
Mihailov, Valentin I.
Pola, Michal
Al-Jaary, Ali H. Reshak
Citation: KŘENEK, T., MEDLÍN, R., KARATODOROV, S., MIHAILOV, V. I., POLA, M., AL-JAARY, A. H. R. Formation of metastable phases of ferrous sulfide via pulsed Nd:YAG laser deposition: Experimental and theoretical study. Journal of alloys and compounds, 2017, roč. 723, č. Nov 5 2017, s. 689-697. ISSN 0925-8388.
Issue Date: 2017
Publisher: Elsevier
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/29301
ISSN: 0925-8388
Keywords: Laserová ablace;sulfid železa;metastabilní fáze;smythite;marcasite;nanostruktury
Keywords in different language: Laser ablation;ferrous sulfide;metastable phases;smythite;marcasite;nanostructures
Abstract: Vysoce polymorfní sulfid železnatý vykazuje atraktivní optické, polovodičové, magnetické a biokatalytické vlastnosti související s jeho fázovou modifikací. Nd: YAG laserová ablace sulfidu železitého (FeS) ve vakuu vede k heterogenní depozici nanostrukturovaných tenkých vrstev FeS1-x. Byly provedeny depozice na substráty Ta, Al a Cu a získané tenké vrstvy byly analyzovány za použití skenovací elektronové mikroskopie (SEM), transmisní elektronové mikroskopie (HRTEM) s vysokým rozlišením a elektronové difrakce za účelem charakterizace morfologie, chemického složení a fázové transformace indukované ablativním procesem. Kovové a prstencové částice, beztvaré aglomeráty a ploché diskontinuální plochy byly pozorovány u všech vrstev nanesených na různých substrátech. Při použití HRTEM však byly díky elektronové difrakci zjištěny různé fázové kompozice na různých substrátech. Krystalická pyritová fáze (FeS2) byla detekována na substrátu Ta. Metastabilní rhombohedrální smythit Fe9S11 a kubický pyrit FeS2 byly nalezeny na Al substrátu. Na substrátu Cu byly odhaleny krystaly pyritu FeS2, metastabilní rhombohedrální smythit Fe9S11 a metastabilní ortorombický marcasit FeS2m. Zjištěné krystalické nanozrna ve všech depozitech byly obklopeny amorfní fází. Navíc, pro získání hlubšího vhledu do elektronické struktury získaných stabilních (kubických pyritů) a méně známých nestabilních fází (orthorhombic marcasite a rhombohedral smythite) byla použita kalkulace elektronové hustoty (DFT) a byly vypočteny důležité charakteristiky, jako jsou hodnoty šířky zakázaného pásu.
Abstract in different language: Highly polymorfic ferrous sulfide exhibits attractive optical, semiconductiong, magnetic and biocatalytic properties related to its phase modification. Nd:YAG laser ablation of ferrous sulfide (FeS) in vaccum results in noncongruent deposition of nanostructured FeS1-x thin films. Deposits have been carried out on Ta, Al and Cu substrates and achieved thin films were analyzed using scanning electron microscopy (SEM), high resolution transmission electron microscopy (HRTEM) and electron diffraction in order to characterize morphology, chemical composition and phase transformation induced by ablative process. Round-shaped and ring-like particles, shapeless agglomerates as well as flat discontinuous areas have been observed for all the coats deposited on various substrates. However, using HRTEM, in agreement with electron diffraction, different phase compositions on various substrates have been detected. Cubic pyrite phase (FeS2) has been detected on Ta substrate, metastable rhombohedral smythite Fe9S11 and cubic pyrite FeS2 have been found on Al substrate. And cubic pyrite FeS2, metastable rhombohedral smythite Fe9S11 and metastable orthorhombic marcasite FeS2m have been revealed on Cu substrate. The detected crystalline nanograins in all deposits were surrounded by amorphous phase. Furthermore, to gain deep insight into the electronic structure of obtained stable (cubic pyrite) and less known unstable phases (orthorhombic marcasite and rhombohedral smythite) the density functional theory is employed and important characteristics such as band gap values have been calculated.
Rights: Plný text není přístupný.
© Elsevier
Appears in Collections:Články / Articles (CTM)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
final_JALCOM-3.pdf4,75 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29301

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD