Title: XRD, SAXS a PALS zkoumání tří rozdílných polymerů plněných montmorillonitem s tetraoctylamoniovými částmi
XRD, SAXS and PALS investigations of three different polymers reinforced with tetraoctylammonium exchanged montmorillonite
Authors: Jankovič, Luboš
Végsö, Karol
Šifallovič, Peter
Šauša, Ondrej
Čaplovič, Lubomír
Čaplovičová, Mária
Medlín, Rostislav
Uhlík, Peter
Nógellová, Zuzana
Citation: JANKOVIČ, L., VÉGSÖ, K., ŠIFALLOVIČ, P., ŠAUŠA, O., ČAPLOVIČ, L., ČAPLOVIČOVÁ, M., MEDLÍN, R., UHLÍK, P., NÓGELLOVÁ, Z. XRD, SAXS and PALS investigations of three different polymers reinforced with tetraoctylammonium exchanged montmorillonite. INTERNATIONAL JOURNAL OF POLYMER ANALYSIS AND CHARACTERIZATION, 2016, roč. 21, č. 6, s. 524-536. ISSN 1023-666X.
Issue Date: 2016
Publisher: Taylor & Francis
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-84965082815
http://hdl.handle.net/11025/29753
ISSN: 1023-666X
Keywords: jíl;polyamid;kompozity;RTG difrakce;pozitron
Keywords in different language: clay;polyamides;composites;X-ray difraction;positron
Abstract: Byly připraveny tři rozdílné polymery s použitím jílu povrchově modifikovaného tetraoctylammoniem (4C8). Disperze jílových silikátových vrstev byla studována rentgenovou difrakcí (XRD) a maloúhlovým rozptylem (SAXS). Rozměry dutin byly měřeny pomocí spektroskopie doby života anihilace pozitronů (PALS). Rozptylové metody potvrdily rozvrat organizace všech polymerních lamel po přidání organojílu a vytvoření částečně mezikalcinačních systémů pro polyamidy a polycaprolactiny. Přitomnost organojílu v polymeru zvýšilo dolní hranici průměrné doby života pozitronu T3 polyamidu a snížilo horní hranici T3 pro polycaprolacton a polyethylen.
Abstract in different language: Three different polymer nanocomposites were prepared using clay modified with tetraoctylammonium (4C8) surfactant. The dispersion of clay silicate layers were studied using X-ray diffraction (XRD) and small angle scattering (SAXS). Free volume cavity sizes were studied with positron annihilation lifetime spectroscopy (PALS). Scattering methods confirmed disruption of all polymer lamellae organization upon organoclay addition and the creation of partially intercalated systems for polyamide and polycaprolactone. Presence of the organoclay in the polymers enlarge the lower value of average positronium lifetime T3 of polyamide and reduce the higher value of T3 for the polycaprolactone and polyethylene.
Rights: Plný text není přístupný.
© Taylor & Francis
Appears in Collections:Články / Articles (CTM)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29753

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD