Title: Vyhodnocení výkonnosti tepelně upravených grafitových plstěných elektrod pro vanadovou redoxní průtočnou baterii a jejich čtyřbodová charakterizace v monočlánku
Performance evaluation of thermally treated graphite felt electrodes for vanadium redox flow battery and their four-point single cell characterization
Authors: Mazúr, Petr
Mrlík, J.
Beneš, Jan
Pocedič, Jaromír
Vrána, Jiří
Dundálek, Jan
Kosek, Juraj
Citation: MAZÚR, P., MRLÍK, J., BENEŠ, J., POCEDIČ, J., VRÁNA, J., DUNDÁLEK, J., KOSEK, J. Performance evaluation of thermally treated graphite felt electrodes for vanadium redox flow battery and their four-point single cell characterization. Journal of power sources, 2018, roč. 380, č. MAR 15 2018, s. 105-114. ISSN 0378-7753.
Issue Date: 2018
Publisher: Elsevier
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85041736009
http://hdl.handle.net/11025/29794
ISSN: 0378-7753
Keywords: Vanadová redoxní průtočná baterie;Grafitová plst;Funkcionalizace kyslíkem;Elektrochemická impedanční spektroskopie;Zátěžová křivka;Cyklická voltametrie
Keywords in different language: Performance evaluation of thermally treated graphite felt electrodes for vanadium redox flow battery and their four-point single cell characterization
Abstract: V našem příspěvku studujeme elektrokatalytický efekt kyslíkových funkčních skupin tepelně upravené grafitové plsti na kinetiku elektrodových reakcí vanadové redoxní průtočné baterie. Chemické a morfologické změny plstí jsou analyzovány standardními fyzikálně chemickými metodami. Pro charakterizaci plstí v laboratorním monočlánku byla vyvinuta komplexní metoda čtyřbodového měření. Metoda je založena na elektrochemické impedanční spektroskopii a měření zátěžových křivek kladných a záporných poločlánků pomocí vložených pseudo-referenčních elektrod z platinového drátku. Distribuce ohmických a faradaických ztrát v monočlánku byla vyhodnocena jak pro symetrickou, tak pro asymetrickou konfiguraci elektrod s ohledem na podmínky úpravy. Pozitivní vliv funkcionalizace plstí je pozorován pouze u záporné elektrody, zatímco kinetika kladné elektrodové reakce je téměř neovlivněna úpravou. To je v rozporu s výsledky typicky používané cyklovoltametrické charakterizace, které naznačují, že obě elektrody jsou aktivovány úpravou v podobném rozsahu. Vyvinutá čtyřbodová charakterizační metodika může být dále využita např. k optimalizaci vnitřních komponent bateriového článku, či pro in-situ studium životnosti redoxních průtočných baterií na bázi různých chemií.
Abstract in different language: In our contribution we study the electrocatalytic effect of oxygen functionalization of thermally treated graphite felt on kinetics of electrode reactions of vanadium redox flow battery. Chemical and morphological changes of the felts are analysed by standard physico-chemical characterization techniques. A complex method four-point method is developed and employed for characterization of the felts in a laboratory single-cell. The method is based on electrochemical impedance spectroscopy and load curves measurements of positive and negative half-cells using platinum wire pseudoreference electrodes. The distribution of ohmic and faradaic losses within a single-cell is evaluated for both symmetric and asymmetric electrode set-up with respect to the treatment conditions. Positive effect of oxygen functionalization is observed only for negative electrode, whereas kinetics of positive electrode reaction is almost unaffected by the treatment. This is in a contradiction to the results of typically employed cyclovoltammetric characterization which indicate that both electrodes are enhanced by the treatment to a similar extent. The developed four-point characterization method can be further used e.g., for the component screening and in-situ durability studies on singlecell scale redox flow batteries of various chemistries.
Rights: Plný text není přístupný.
© Elsevier
Appears in Collections:Články / Articles (CTM)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
1-s2.0-S037877531830079X-main.pdf1,01 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29794

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD