Title: Průzkum podzemních prostor v Radnicích na Rokycansku
Authors: Jeřábková, Lucie
Advisor: Fiala Radek, Ing. Ph.D.
Referee: Vybíral Tomáš, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31482
Keywords: podzemní prostory;mračno bodů;3d model;tin;cloudcompare;georadar;sklep;radnice
Keywords in different language: underground spaces;cloud point;3d model;tin;cloudcompare;georadar;basement;radnice city
Abstract: Práce je zaměřena na zpracování a vizualizaci mračna bodů získaných v podzemních prostorech s pomocí totální stanice Leica MS-50. Vizualizace je zde chápána ve smyslu zobrazení, nikoliv ve smyslu vizuálních prostředků. Data o rozsáhlém sklepním prostoru byla získána metodou RTK, měřením polygonového pořadu a následným laserovým snímáním celého objektu. Mračno bodů je reprezentováno několika způsoby, ať už pomocí jednobarevné a vícebarevné hypsometrie nebo jako průmět do vodorovné roviny zobrazený v technické mapě. Dalšími vizualizacemi jsou zachyceny vypočtené vzdálenosti mezi laserově naskenovaným mračnem bodů a trojúhelníkovou sítí (TIN) fotogrammetricky vytvořeného modelu. Skutečný stav podzemních prostor je v závěru práce porovnán s výsledky georadarového měření firmy INSET.
Abstract in different language: The thesis is focused on the processing and visualization of the cloud of points obtained in the underground spaces with the help of Leica MS-50 total station. Visualization is here understood in the sense of display, not in terms of visual means. Data on the extensive cellar space was obtained by the RTK method, measuring the traverse and subsequent laser scanning of the whole object. Point cloud is represented in several ways, whether with monochrome or multicolored hypsometry or as a projection to the horizontal plane shown in the technical map. Further visualizations capture the calculated distances between the laser scanned point cloud and the triangulated irregular network (TIN) of the photogrammetric model. Actual condition of the underground space is compared to the results of georadar measuring of INSET company.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KGM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova_prace_Jerabkova.pdfPlný text práce5 MBAdobe PDFView/Open
PV_Jerabkova_Lucie.pdfPosudek vedoucího práce529,93 kBAdobe PDFView/Open
PO_Jerabkova_Lucie.pdfPosudek oponenta práce355,35 kBAdobe PDFView/Open
L_Jerabkova.pdfPrůběh obhajoby práce183,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31482

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.