Title: Státní služba
Other Titles: Civil service
Authors: Kolenatá, Markéta
Advisor: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Referee: Valeš Lukáš, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31494
Keywords: státní služba;státní správa;zákon o státní službě;státní zaměstnanec;veřejná správa
Keywords in different language: civil service;state administration;the civil service act;civil servant;public administration
Abstract: Tato diplomová práce vytváří přehled vztahující se k problematice státní služby, který pomáhá ucelit tuto relativně rozsáhlou a složitou právní úpravu. Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, účinný od 1. 1. 2015, by měl představovat krok k zavedení stabilní a profesionální státní správy v České republice. První kapitola této diplomové práce představuje úvod do problematiky státní služby. V kapitole druhé se zaměřuji na vysvětlení pojmu státní služby a zabývám se také definováním pojmů, které se státní službou úzce souvisí. V této kapitole jsou také uvedena práva a povinnosti státních zaměstnanců, která odlišují služební poměr od běžného pracovního poměru v soukromé sféře. Taktéž jsou zde popsány různé systémy státní služby, a detailněji se zaměřuji na career systém, merit systém a spoils systém. Třetí kapitola je věnována historickému vývoji státní služby na území České republiky, kde také popisuji složité okolnosti přijetí zákona o státní službě. Hlavními důvody přijetí tohoto zákona byl požadavek Evropské unie na kvalitní, profesionální a politicky nezávislou státní správu, ale také samotný zanedbaný stav státní služby v České republice. Kapitola číslo čtyři popisuje tuto právní úpravu obecně, organizaci české státní správy a vysvětluje povahu tohoto zákona. V kapitole pět se již věnuji konkrétním institutům obsažených v zákoně o státní službě, a to v tomto případě, vzniku služebního poměru, výběrovému řízení ve státní správě, služebnímu slibu, úřednické zkoušce a v neposlední řadě dalšímu vzdělávání státních zaměstnanců. Poslední kapitola je zaměřena na důvody skončení služebního poměru, hodnocení státních zaměstnanců a také kárnou odpovědnost státních zaměstnanců. V této kapitole poukazuji na důležitost vzdělávání a odbornost státních zaměstnanců. V závěru práce shrnuji poznatky, které jsem díky psaní této kvalifikační práce získala, jak z teoretického hlediska, tak z pohledu praxe. Určitá témata jsem měla možnost konzultovat přímo se zákonem dotčenými státními úředníky zařazenými na různých služebních místech z různých oblastí státní správy, což můj pohled na tuto problematiku obohatilo. Českou republiku čeká ještě dlouhá cesta k dokonale fungující státní správě, ale přijetí zákona o státní službě bylo dle mého mínění dalším krokem k dosažení tohoto cíle.
Abstract in different language: This diploma thesis creates an overview of the issue of civil service, which helps to summarize this relatively extensive and complex legal regulation. Act No. 234/2014 Coll., The Civil Service Act, effective from January 1st 2015, is suppose to be a step towards the establishment of a stable and professional state administration in the Czech Republic. The first chapter of this diploma thesis introduces the issue of civil service. In the second chapter, I focus on explaining the concept of civil service and I also deal with defining the special terms that are related to the civil service. This chapter also mentions the rights and duties of civil servants that distinguish this employment relationship from the normal employment relationship in the private sphere. There are also various public service systems described here, and in more detail, I am focusing on the career system, the merit system and the spoils system. The third chapter is devoted to the historical development of the civil service in the territory of the Czech Republic, where I also describe the complex circumstances of the adoption of the Civil Service Act. The main reasons for the adoption of this Act were the European Union's requirements for high-quality, professional and politically independent state administration, as well as the neglected state of the civil service in the Czech Republic. Chapter Four describes this legislation in general, the organization of the Czech state administration, and explains the conception of this Act. In Chapter Five, I am already dealing with the specific institutes contained in the Civil Service Act, in this case the formation of a service relationship, the selection procedure of civil servants in the state administration, the service promise, the clerical examination and, last but not least, the further education of state employees. The last chapter focuses on the reasons for termination of service, the evaluation of state employees and the disciplinary responsibility of civil servants. In this chapter I point out the importance of education and expertise of civil servants. At the end of this work I summarize the knowledge I gained from the writing of this diploma thesis in theoretical and also practical way. I was able to consult certain topics directly with the law-affected civil servants assigned to various places of work in different areas of the state administration, which has enriched my view of this issue. The Czech Republic is waiting for a long way to a perfectly functioning state administration, but the adoption of the Civil Service Act was, in my opinion, the first step towards achieving this goal.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Marketa Kolenata.pdfPlný text práce1,96 MBAdobe PDFView/Open
Kolenata - Posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce589,11 kBAdobe PDFView/Open
Kolenata - Protokol OP.pdfPosudek oponenta práce389,42 kBAdobe PDFView/Open
Kolenata - Protokol DP.pdfPrůběh obhajoby práce334,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31494

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.