Title: Vliv tepelného působení na mikrostrukturu a vlastnosti zirkoniových slitin
Authors: Jansa, Zdeněk
Advisor: Bláhová Olga, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Jandová Dagmar, Doc. RNDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31625
Keywords: zirkonium;slitiny zirkonia;loca;oxidace;tenká vrstva;rtg. difrakce;skenovací elektronová mikroskopie;energiově disperzní spektrum;světelná mikroskopie
Keywords in different language: zirkonium;zirconium alloys;loca;oxidation;thin layer;x-ray diffraction;scannig electron microscopy;energy dispersive spectroscopy;light microscopy
Abstract: Diplomová práce obsahuje popis zirkonia a jeho slitin a zabývá se otázkou fázových přeměn při nízko, ale hlavně vysokoteplotní expozici. Zejména v souvislosti s havárií jaderných reaktorů typu LOCA (Loos-of-coolant-accident). Experimentální program je zaměřen na hodnocení vlivu tenkých vrstev z chromu, nitridu chromu a jejich kombinací. K hodnocení bylo užito rtg. difrakce, skenovacího elektronového mikroskopu a analýzy energiově disperzního spektra. Zjištěné informace byly doplněny pozorováním ve světelném mikroskopu. Výsledkem je určení nejlepší kombinace zirkoniové slitiny a tenké vrstvy z hodnocených vzorků.
Abstract in different language: This thesis consist describing of zirkonium and their alloys. Also deals with the question of phase transformation with low and high-temperature exposure.especially in relation to the accident of nuclear reactors called LOCA (Loos-of-coolant-accident). Experimental program is focused on the evaluation of thin layer from chromium, nitride chromium and their combinations. For evaloation was used an x-ray diffraction, a scannig electron microscopy and an energy dispersive spectroscopy. The found information was supplemented by observation in a light microscopy. The result of the experiment is the best combination of thin layer
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova prace_Jansa.pdfPlný text práce6,01 MBAdobe PDFView/Open
Posudek - Jansa.pdfPosudek oponenta práce1,17 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni - Jansa.pdfPosudek vedoucího práce935,08 kBAdobe PDFView/Open
Jansa-prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce361,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31625

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.