Title: Průpravné činnosti a nácvik herních činností jednotlivce, herních kombinací a systémů v přehazované na 1. stupni ZŠ (videoprogram)
Other Titles: Warm-up activities and practice of combined game performance, individual game performance and systems of a game in Throwball at primary schools (videoprogram)
Authors: Psohlavcová, Tereza
Advisor: Charvát Luboš, Mgr.
Referee: Kalistová Petra, Mgr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31747
Keywords: přehazovaná;herní činnosti jednotlivce;herní kombinace;herní systém;videoprogram
Keywords in different language: the kids volleyball;specific game situations;game variations;system od the game;videoprogram
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na přehazovanou, díky které by si žáci 1. stupně ZŠ osvojili základy volejbalu. Práce obsahuje popis přehazované a její základní pravidla. Největší část je věnována jednotlivým herním činnostem jednotlivce, kde se detailně zabývám jejich popisem, upozorňuji na základní chyby, na jejich odstranění a popisuji vhodná průpravná cvičení. Dále pak ve své diplomové práci popisuji kerní kombinace a systém hry. Součástí diplomové práce je DVD. Videoprogram obsahuje podrobný popis přehazované, jednotlivých herních činností jednotlivce, herních kombinací a systému hry. Tato práce a DVD má sloužit učitelům a jejich žákům jako pomůcka pro nácvik minivolejbalu prostřednictvím průpravné hry přehazované.
Abstract in different language: This thesis is focused on description of the kids volleyball thanks to which children in lower grades of elementary schools should be able to learn basics of volleyball. The thesis contains description of the kids volleyball and its basic rules. The main part of the thesis concerns on specific game situations where I analyse them in detail, then I draw attention to the usual mistakes and advise how to remove them and finally I also describe a few training activities. In my thesis I also describe game variations and system of the game. An instructional DVD is a part of the thesis. The video guide contains detailed description of the kid's volleyball, individual drills, various game situations and the game system itself. The thesis and the DVD should serve teachers and their students as an aid tool to embrace the basis of volleyball thanks to its simplified version - the kids volleyball.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Psohlavcova_Tereza.pdfPlný text práce1,59 MBAdobe PDFView/Open
Psohlavcova T. - OP.pdfPosudek oponenta práce172,82 kBAdobe PDFView/Open
Psohlavcova T..pdfPrůběh obhajoby práce59,75 kBAdobe PDFView/Open
Psohlavcova T. - VP.pdfPosudek vedoucího práce117,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31747

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.