Title: Korelační kritéria pro akustická a dynamická data
Other Titles: Correlation criteria for acoustic and dynamic data
Authors: Brabcová, Eva
Advisor: Friesl Michal, Mgr. Ph.D.
Referee: Šedivá Blanka, RNDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32033
Keywords: modální analýza;dynamická měření;modal assurance criterion a zobecnění;lineární regrese;statistické testy
Keywords in different language: modal analysis;dynamic measurements;modal assurance criterion and generalizations;linear regression;statistical tests
Abstract: Práce je zaměřena na statistické metody pro porovnání dat z akustických a dynamických měření a simulací. Nejprve jsou představeny modální analýza a statistické metody, poté zobecněna vybraná srovnávací kritéria. V případě porovnání dvou datových sad se především věnujeme stanovení a zahrnutí matice tuhosti a rozšířením zachycujících rozdílnosti v datech. Hlavní výsledky se týkají případu vícero dat, kde jsou základní kritéria zobecněna pomocí regresních modelů pro porovnání a detekci rozdílností pro více vstupních dat. Součástí práce jsou také ukázky kritérií aplikovaných na reálná data. V rámci práce byla vytvořena aplikace, napsaná v Python~3.6, pro účely společnosti ZF Friedrichshafen AG a proto je připojena rovněž dokumentace k aplikaci.
Abstract in different language: This thesis is devoted to statistical methods for comparing data from acoustic and dynamic measurements and simulations. Firstly, the modal analysis and statistical methods are introduced, then chosen comparative criteria generalized. In the case of two data sets comparison, we primarily focus on acquirement and inclusion of a mass matrix and extensions for capturing differences in the data. The main results concern the case of multiple data sets, where the basic assurance criteria are generalized through regression models for comparison and differences detection for more input data. Demonstrations of the standard and improved criteria applied on real data are also provided. Within the thesis, an application, written in Python~3.6, for ZF Friedrichshafen AG usage was created as well and the documentation for the application is attached.
Rights: Plný text práce není přístupný. Plný text bude přístupný od 31.07.2021.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Brabcova.pdfPlný text práce8,8 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
PV_Brabcova.pdfPosudek vedoucího práce679,23 kBAdobe PDFView/Open
PO_Brabcova.pdfPosudek oponenta práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
Rozhodnuti_nezverejneni_Brabcova.pdfOdůvodnění nezveřejnění VŠKP553,96 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
P_Brabcova.pdfPrůběh obhajoby práce24,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32033

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.