Title: Odstoupení od smlouvy
Other Titles: Withdrawal from contract
Authors: Severová, Michaela
Referee: Pelech Josef, JUDr. Ph.D.
Psutka Jindřich, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: rigorózní práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32235
Keywords: odstoupení od smlouvy;zánik závazku;porušení smlouvy;smlouva o dílo;vadné plnění;smlouvy uzavírané se spotřebiteli;kupní smlouva
Keywords in different language: withdrawal from a contract;termination of obligation;violation of a treaty;contract for work;defective performance;consumers contracts;purchase contract
Abstract: Tato rigorózní práce je zaměřena na úpravu odstoupení od smlouvy. Práce je rozdělena do pěti kapitol. V první kapitole jsou stručně charakterizovány veškeré způsoby zániku závazků. Druhá kapitola se zabývá odstoupením od smlouvy upraveným ve všeobecných ustanovení o závazcích občanského zákoníku. Třetí kapitola je zaměřena na odstoupení od smlouvy o dílo, a to zejména na důvody pro odstoupení a vypořádání stran po odstoupení od smlouvy o dílo. Čtvrtá kapitola je věnována tématu odstoupení od kupní smlouvy včetně zaměření na zvláštní typy kupních smluv, jejichž předmětem je například koupě nemovité věci nebo závodu. Poslední kapitola se zabývá odstoupením od speciálního typu smluv uzavíraných se spotřebiteli, a to smluv uzavíraných distančním způsobem a smluv uzavíraných mimo podnikatelské prostory.
Abstract in different language: Submitted rigorous thesis deals with legislation of withdrawal of the contract. The thesis is divided into five parts. In the first part there are characterized all the ways of termination of obligations. The second part deals with legal adjustment according to the general provisions for liabilities in the Civil Code. The third part of the thesis is focused on withdrawal from contract for work, particularly on reason for withdrawal and settlement between parties after the withdrawal from contract for work. The forth part deals with issue of withdrawal from purchase contract including a focus on specific types of purchase contracts, such as buying a real estate or an enterprise. The last part deals with withdrawal from special types of consumer contract, as distance contracts or contracts negotiated away from business premises.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Rigorózní práce / Rigorous theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RP_180130_final.pdfPlný text práce1,32 MBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta 1 - Severova.pdfPosudek vedoucího práce1,32 MBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta 2 - Severova.pdfPosudek oponenta práce1,44 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba Severova.pdfPrůběh obhajoby práce258,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32235

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.