Title: Statistická analýza systémové odchylky v přenosové soustavě elektrické energie
Other Titles: Statistical Analysis of the System Imbalance in the Electric Power System
Authors: Šišková, Michaela
Advisor: Ťoupal Tomáš, Ing. Ph.D.
Referee: Šedivá Blanka, RNDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32347
Keywords: systémová odchylka;elektrizační soustava;subjekt zúčtování;regulační energie;časové řady;statistická analýza;testy náhodnosti;matlab gui
Keywords in different language: system imbalance;electrical grid;balance responsible party;regulation energy;time series;statistical analysis;tests of randomness;matlab gui
Abstract: Tato bakalářská práce "Statistická analýza systémové odchylky v přenosové soustavě elektrické energie" zkoumá systémovou odchylku vznikající v elektrizační soustavě. Zkoumaná data, popisující systémovou odchylku v jednotlivých obchodních hodinách, jsou nejprve testována na bílý šum pomocí implementovaných statistických testů náhodnosti. Práce se dále zabývá zkoumáním možných faktorů majících vliv na systémovou odchylku pomocí relativní četnosti kladného a záporného směru odchylky ve zvoleném období. V práci je rovněž obsažena dekompozice vybrané časové řady. V předpokládaném aditivním modelu jsou složky trendu a sezónnosti odhadnuty pomocí aditivní Holtovy-Wintersovy metody. Jako praktická část práce je naimplementován program v software MATLAB 2014b sloužící k vizualizaci dat, k jejich základní statistické analýze a k testování zvoleného časového období na náhodnost pomocí vybraných testů.
Abstract in different language: This bachelor thesis "Statistical Analysis of the System Imbalance in the Electric Power System" examines system imbalance that occures in the electrical grid. The examined data, describing system imbalance in a particular business hour, are tested for white noise using implemented statistical tests of randomness. The thesis also examines possible causes of system imbalance occurance using relative frequencies of positive and negative directions of the imbalance. Time series decomposition is also part of the thesis. In the assumpted additive model, trend and seasonal components are estimated using additive Holt-Winters method. As a practical part of the thesis, a program is implemented in software MATLAB 2014b for visualization, basic statistical analysis calculation and for testing randomness of data from selected time interval.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Siskova.pdfPlný text práce2,98 MBAdobe PDFView/Open
PO_Siskova.pdfPosudek oponenta práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
PV_Siskova.pdfPosudek vedoucího práce1,27 MBAdobe PDFView/Open
OB_Siskova.pdfPrůběh obhajoby práce306,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32347

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.