Title: Diferenciální rovnice se zpožděním
Other Titles: Delay differential equations
Authors: Brabcová, Eliška
Advisor: Tomiczek Petr, RNDr. CSc.
Referee: Girg Petr, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32348
Keywords: diferenciální rovnice se zpožděním;zpoždění;kvalitativní vlastnosti řešení;konstantní zpoždění;metoda kroků;laplaceova transformace;modely populací;model dravec-kořist
Keywords in different language: delay differential equations;delay;qualitative theory;constant delay;method of steps;laplace transform;population models;predator-prey model
Abstract: Předmětem této práce jsou diferenciální rovnice se zpožděním. Je zde definováno zpoždění, systém diferenciálních rovnic se zpožděním, počáteční podmínka a počáteční úloha pro systém diferenciálních rovnic se zpožděním. Uvedeny jsou taktéž kvalitativní vlastnosti řešení a metody pro řešení diferenciálních rovnic s konstantním zpožděním. Dále jsou zde popsány příklady modelů v oblasti biologie. Model dravec-kořist je řešen pomocí metody kroků a následně ověřen numerickým výpočtem pomocí softwaru Wolfram Mathematica.
Abstract in different language: The subject of this thesis are delay differential equations. Delay, system of delay differential equations, initial condition and initial value problem are defined here. The qualitative theory and solution methods for constant delay differential equations are also mentioned. Furthermore, examples of biological models are described. The predator-prey model is solved using the method of steps and subsequently verified by a numerical calculation using the Wolfram Mathematica software.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Eliska_Brabcova.pdfPlný text práce587,12 kBAdobe PDFView/Open
PV_Brabcova.pdfPosudek vedoucího práce725,04 kBAdobe PDFView/Open
PO_Brabcova.pdfPosudek oponenta práce51,63 kBAdobe PDFView/Open
OB_Brabcova.pdfPrůběh obhajoby práce259,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32348

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.