Title: Finanční a ekonomická část projektu malé živnosti
Authors: Sinkonen, Andrei
Advisor: Vávra František, Doc. Ing. CSc.
Referee: Marek Patrice, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32352
Keywords: finanční analýza;výsledovka;cash flow;citlivostní analýza;kvalitativní kritéria
Keywords in different language: financial analysis;profit and loss account;cash flow overview;sensitivity analysis;financial criteria
Abstract: Práce se zabývá popisem problematiky ekonomické a finanční části projektu malé živnosti. K sestavení výkazu zisku a ztráty a přehledu penežních toků je předveden plný rozsah možných výnosů, nákladů, příjmů a výdajů, jejichž časový vývoj je odhadnut pomocí metod predikce. Dalším cílem, na který se práce zaměřuje, je stanovení nejvhodnější varianty financování. Pro zjištění parametrů nejvíce ovlivňujících zvolený projekt je provedena citlivostní analýza. Všechny získané výsledky jsou porovnány pomocí kvalitativních kritérií, jako jsou vnitřní míra výnosnosti, čistá současná hodnota a diskontovaná doba návratnosti.
Abstract in different language: This thesis describes the problematics of the economic and financial aspects of a small business. In order to compile the profit and loss account the cash flow overview, a full spectrum of possible revenues, costs, incomes and expenses is presented and their progression in time is estimated using prediction methods. Another focus of the thesis is the selection of optimal funding options. Sensitivity analysis is performed to determine the most influential parameters. All results are then compared using quantitative criteria, such as the internal rate of return, the net present value and the discounted payback period.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_A15B0213P.pdfPlný text práce2,91 MBAdobe PDFView/Open
PV_Sinkonen.pdfPosudek vedoucího práce910,26 kBAdobe PDFView/Open
PO_Sinkonen.pdfPosudek oponenta práce1,56 MBAdobe PDFView/Open
OB_Sinkonen.pdfPrůběh obhajoby práce309,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32352

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.