Title: Historické zděné konstrukce
Authors: Fleišerová, Hana
Advisor: Pašek Jan, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Sojková Veronika, Ing. PhD.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32632
Keywords: nepálené cihly;pálené cihly;historické cihly;malty;nedestruktivní metody zjišťování vlastností cihel;semidestruktivní metody;vlastnosti cihel;vývoj parametrů historického zdiva;hlavní činitelé vzniku poruch;zatížení;vlhkost;nerovnoměrné sedání;trhliny;sanace trhlin od zatížení;sanace vlhkosti;hrad točník;tvrdoměrná zkouška
Keywords in different language: unburnt bricks;firebrick;history of bricks;mortar (masonry);nondestructive methods for determining the properties of bricks;semidestructive methods;properties of bricks;development of parameters of historical masonry;the main causes occurrence of disturbances;load;humidity;uneven sedimentation;cracks;remediation of cracks from load;moisture remediation;castle točník;hardness tester
Abstract: Diplomová práce se zabývá přehledným zpracováním vývoje historického zdiva od starověku až do konce 20. století. Práce řeší jednotlivé postupy pro zjištění vlastností zdiva, které se využívají pro cihelné zdivo. Dále nastiňuje rozsáhlou problematiku vad a poruch. Je zde zmínka o sanačních metodách používaných ne jen pro zděné konstrukce. A v neposlední řadě zkoumá pevnosti cihel již zabudovaných na hradě Točník,postaveném koncem 15. století. Na odebrání vzorků se využila nedestruktivní metoda pomocí Schmidtova tvrdoměru typu L. Zkoušeno bylo 11 oblastí a přes 100 cihel. Konečným tématem, který řeší tato diplomová práce je napojení novodobé konstrukce do stávající historické konstrukce konkrétně na hradě Točník.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the elaborate processing of historical masonry from ancient times until the end of the 20th century. The thesis deals with the individual procedures for determining the characteristics of masonry used for brick masonry. It further outlines the extensive problem of defects and failures. There is a reference to remediation methods used not only for masonry constructions. It also examines the strength of the bricks already built at Točník Castle from the end of the 15th century. A non-destructive method was used to collect the sample using the Schmidt type L hardness tester. 11 areas and more than 100 bricks were tested. The thesis finally solves the combination of modern construction with the existing historical construction at Točník Castle.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Fleiserova_Historicke_zdene_konstrukce.pdfPlný text práce9,66 MBAdobe PDFView/Open
Fleiserova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce425,81 kBAdobe PDFView/Open
Fleiserova_oponent.pdfPosudek oponenta práce667,61 kBAdobe PDFView/Open
Fleiserova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce226,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32632

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.