Title: Komplexní porovnání vybraných konstrukčních systémů pro dvoupodlažní RD s ekonomicko-technologickými návaznostmi
Authors: Brechličuk, Michal
Advisor: Kesl Petr, Ing. Ph.D.
Referee: Boháč František, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32634
Keywords: dvoupodlažní rodinný dům;porovnání konstrukčních systémů;rozpočet;harmonogram
Keywords in different language: two- storey family house;comparison of construction systems;building budget;time schedule
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na komplexní porovnání vybraných konstrukčních systémů s ekonomicko-technologickými návaznostmi pro objekt dvoupodlažního, nepodsklepeného rodinného domu. Práce obsahuje popis a charakteristiky vybraných konstrukčních systémů pro daný objekt a představení uvažovaných hledisek pro porovnání jednotlivých variant. Analytická část se zabývá komplexním posouzením variant konstrukčních systémů a vzájemným porovnáním. V závěru je provedeno shrnutí zjištěných poznatků a bodové ohodnocení nejúspěšnější varianty. Veškeré výpočty byly provedeny dle platných norem ČSN EN, výkresová dokumentace v programu AutoCAD 2015, tepelné výpočty v programu Teplo 2017, rozpočet a harmonogram v programu KROS 4.
Abstract in different language: This master thesis is focused on complex comparison of chosen construction systems with economic technological connections for project of two-storey family house without cellar. The thesis contains description and characteristics of chosen construction systems for given building and introduction of considered aspects used for comparison of individual variants. Analytical part deals with complex assessment of construction system variants and compariosn of each other. In the end a summary of findings is made and point score is made for most successful variations. All of the calculations were made according to valid standarts ČSN EN, drawing documentation in program AutoCAD 2015, thermal calculations in program Teplo 2017, building budget and time schedule in program KROS 4.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Brechlicuk_2018.pdfPlný text práce2,39 MBAdobe PDFView/Open
Brechlicuk_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce313,79 kBAdobe PDFView/Open
Brechlicuk_oponent.pdfPosudek oponenta práce331,29 kBAdobe PDFView/Open
Brechlicuk_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce207,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32634

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.