Title: Analýza a následná optimalizace vybraných podnikových procesů
Other Titles: The analysis and subsequent optimization of selected business processes
Authors: Sedláčková, Aneta
Advisor: Januška Martin, Ing. Ph.D.
Referee: Vacek Jiří, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32785
Keywords: proces;proces výroby produktu mico 4.4 v aris architect;simulační nástroj aris simulation;optimalizace procesu
Keywords in different language: process;the process of product mico 4.4 production in aris architect;simulation tool aris simulation;optimization of process
Abstract: Diplomová práce se zabývá analýzou a následnou optimalizací vybraného procesu na výrobu produktu MICO 4.4 ve společnosti Murr CZ, s.r.o. Proces je namodelován pomocí nástroje ARIS Architect a simulace je provedena pomocí nástroje ARIS Simulation. Teoretická a praktická část se v této diplomové práci prolínají. Teoretická část zahrnuje představení společnosti Murr CZ, s.r.o., identifikaci pojmu proces a jeho náležitosti. Program ARIS Architect i ARIS Simulation jsou během práce charakterizovány. V těchto programech se tato diplomová práce zpracovává. Praktická část diplomové práce obsahuje popis současného stavu procesu výroby produktu MICO 4.4, který je vypracován podle metodiky ARIS Architect. Na základě provedené analýzy současného stavu, jsou navrhnuty návrhy vedoucí k zefektivnění výroby. Pro procesní model se provede simulace prostřednictvím nástroje ARIS Simulation a na základě výsledků ze simulace se provede optimalizace procesu. Na konci diplomové práce jsou navrhnuty návrhy vedoucí k optimalizaci vybraného procesu, kde je i vypočtena doba návratnosti investice na počítačové zařízení. Pomocí procesních změn dochází k nárůstu produkce produktů MICO 4.4, také dochází k navýšení tržeb, snížení nákladů a snížení počtu zaměstnanců.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with the analysis and subsequent optimization of the selected process for the production of MICO 4.4 in Murr CZ, s.r.o. Process is modeled using ARIS Architect and the simulation is done using ARIS Simulation. The theoretical and practical part is of this diploma work intersect. The theoretical part includes the introduction of Murr CZ, s.r.o., identifying the concept of process and its essentials. ARIS Architect and ARIS Simulation are characterized in the work. In these programs, this diploma the work is being processed. The practical part of the diploma thesis contains a description of the current state of the process production of MICO 4.4, which is developed according to the ARIS methodology Architect. Based on the analysis of the current state, proposals are designed to make the production more efficient. A simulation is done for the process model through ARIS Simulation and based on simulation results process optimization. At the end of the diploma thesis proposals are processed leading to the optimization of the selected process, where the payback period is calculated as well investments in computer equipment. Process changes are increasing production of MICO 4.4 products, as well as revenue increases, cost savings and reducing the number of employees.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Sedlackova Aneta_K16N0028P.pdfPlný text práce3,74 MBAdobe PDFView/Open
DP-Sedlackova-VP.pdfPosudek vedoucího práce555,26 kBAdobe PDFView/Open
DP-Sedlackova-OP.pdfPosudek oponenta práce635,48 kBAdobe PDFView/Open
Sedlackova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce146,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32785

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.