Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSosna Daniel, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorSklenář, Vojtěch
dc.contributor.refereeLupták Burzová Petra, Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2018-6-5
dc.date.accessioned2019-03-15T10:23:40Z-
dc.date.available2017-6-19
dc.date.available2019-03-15T10:23:40Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-4-23
dc.identifier73783
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/32954
dc.description.abstractTato práce se zabývá odpadem jako hybridní kategorií, která je sociálně konstruovaná, ale zároveň i její materiální rozměr má vliv na lidskou společnost a životní prostředí. Způsoby jeho zpracování mají silný environmentální náboj, jsou častým předmětem veřejné diskuze a důležitým politickým tématem. Odpad v sobě zároveň nese potenciál být komodifikován, znovu nabýt ekonomickou hodnotu a přinášet zisk díky tomu, že může být recyklován, případně transformován na energii případně využit dalšími způsoby. Je tudíž předmětem ekonomických zájmů, politické agendy i morálky. Významnou platformou, na které se diskuze o zpracování odpadu odehrává jsou média. Masmédia hrají velikou roli v konstituování a udržování moci a dominance, vytváření veřejného mínění a marginalizaci některých názorů či společenských skupin. V této práci se zaměříme na to, jak jsou dva ze způsobů zpracování odpadu, recyklace a spalování, prezentovány v konkrétním, českém, tištěném médiu, časopise Odpadové Fórum. Pro tento účel je v této práci použita Kritická diskurzní analýza. Ta je vhodná pro zkoumání mediálních textů, jelikož se specificky zaměřuje na odhalování ideologického a mocenského pozadí jednotlivých textů a diskurzů.cs
dc.format49 s. (77967 zn.)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectodpadcs
dc.subjectspalovánícs
dc.subjectrecyklacecs
dc.subjectživotní prostředícs
dc.subjectekonomikacs
dc.subjectdiskurzcs
dc.subjectkritická diskurzní analýzacs
dc.titleSpalování vs. recyklace: diskurzivní analýza textůcs
dc.title.alternativeIncineration vs. recycling: a discourse analysis of textsen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programAntropologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis deals with a waste. We understand waste as hybrid category that is socially constructed, but at the same time it's material aspects have an effect on environment and society. Means of processing waste have environmental significance, they are important theme of public discussion and political agenda. Waste also has a potential to become a commodity, regain economical value and create financial gain trough recycling, transformation to energy or other means. Therefore, waste is subject of economic interests, political agendas, and morals. Mas-media play important role in constitution and maintaining power and dominance, creating public opinions or marginalizing certain opinions or social groups. This thesis focuses on the ways in which are two main means of processing waste, incineration and recycling, presented in particular Czech medium, a periodic called Odpadové Fórum. For this we will use Critical discourse analysis, which is great for analyzing texts presented in media, because it specifically focuses on uncovering ideologies and power relations behind particular texts and discourses.en
dc.subject.translatedwasteen
dc.subject.translatedincinerationen
dc.subject.translatedrecyclingen
dc.subject.translatedenvironmenten
dc.subject.translatedeconomyen
dc.subject.translateddiscourseen
dc.subject.translatedcritical discourse analysisen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Sklenar_Vojtech_2018.pdfPlný text práce412,09 kBAdobe PDFView/Open
Sklenar_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,25 MBAdobe PDFView/Open
Sklenar_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce898,56 kBAdobe PDFView/Open
Sklenar_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce379,18 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32954

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.