Title: Studium vlastností tenkých vrstev na bázi multiprvkových kovových skel
Authors: Dvořák, Tomáš
Advisor: Zeman Petr, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Soukup Zbyněk, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32975
Keywords: tenkovrstvá kovová skla;zrhfalcu;zrhfsicu
Keywords in different language: thin film metallic glasses;zrhfalcu;zrhfsicu
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na studium vlastností tenkých vrstev na bázi multiprvkových kovových skel. V rámci práce byl zkoumán vliv dopování Al a Si ve dvou sériích vrstev ZrHfAl/SiCu na fázové složení, tepelné, mechanické a povrchové vlastnosti a na elektrickou rezistivitu. Bylo zjištěno, že všechny zkoumané vrstvy mají amorfní strukturu. Skelný přechod byl pozorován u vrstev s obsahem Al od 0 do 12 at.% a u vrstev s obsahem Si od 0 do 6 at.%. S rostoucím obsahem dopovaných prvků se u obou sérií zvyšuje teplotní stabilita. Pokud vrstvy obsahují dopovaný prvek, mají širší oblast přechlazené kapaliny než samotné vrstvy ZrHfCu. Nejširší oblast přechlazené kapaliny byla zjištěna pro vrstvu s 8 at.% Al a má rozsah 63°C. Zvyšování obsahu Al nebo Si zvyšuje tvrdost, velikost efektivního Youngova modulu pružnosti a elastické vratnosti.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on the study of properties of thin films based on multi-component metallic glasses. The influence of Al and Si doping in two series of ZrHfAl/SiCu layers on the phase composition, thermal, mechanical and surface properties and on electrical resistivity was investigated. It has been found that all the layers studied have an amorphous structure. The glass transition was observed in layers with an Al content of 0 to 12 at.% and for layers with a Si content of 0 to 6 at.%. With increasing content of doped elements, the temperature stability increases in both series. If the layers contain a doped element, they have a wider area of supercooled liquid than the Zr-Hf-Cu layers themselves. The widest area of supercooled liquid was found for a layer of 8 at.% Al and has a range of 63°C. Increasing the Al or Si content increases the hardness, size of the effective Young modulus of elasticity and elasticity.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dvorak_BP.pdfPlný text práce1,11 MBAdobe PDFView/Open
Dvorak_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce393,52 kBAdobe PDFView/Open
Dvorak_oponent.pdfPosudek oponenta práce758,72 kBAdobe PDFView/Open
Dvorak_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce229,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32975

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.