Title: Řídicí jednotka kolejových úseků pro modelovou železnici
Other Titles: Rail segments control unit for the model railroad
Authors: Malena, Ondřej
Advisor: Žahour Jiří, Ing.
Referee: Křivka Jindřich, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33005
Keywords: modelová železnice;detekce obsazení kolejových úseků;měření proudu;zesilovač;dcc;can
Keywords in different language: model railroad;block occupancy detection;current sensing;amplifier;dcc;can
Abstract: V této bakalářské práci jsou nejprve popsány způsoby řízení modelové železnice a je uveden rozbor metod sloužících k detekci obsazení kolejových úseků. Dále je věnována pozornost vývoji hardwaru řídicí jednotky kolejových úseků, sloužící jednak jako zesilovač DCC signálu a také jako detektor obsazení jednotlivých kolejových úseků. Detekce je uskutečněna na principu měření úbytku napětí na rezistoru. Poté je uveden popis firmwaru mikrokontroléru a objasněna komunikace s nadřazeným systémem po sběrnici CAN. Také je ověřena správná funkce navrženého zařízení. Závěrem jsou zhodnoceny klady a zápory vytvořeného zařízení.
Abstract in different language: In this bachelor thesis the methods of model railway controlling are described and an analysis of the methods used for track occupancy detection is presented. In addition, attention is paid to the development of hardware of the rail segments control unit, serving both as a DCC signal amplifier and as a track occupancy detector. The detection is realized on principle of measuring the voltage drop across the resistor. Then, a microcontroller firmware description is stated and the communication with the parent system over CAN bus is explained. Also, the proper functionality of the proposed device is verified. Finally, the pros and cons of the created device are evaluated.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
zaverecna-prace_Malena.pdfPlný text práce6,62 MBAdobe PDFView/Open
074960_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce291,17 kBAdobe PDFView/Open
074960_oponent.pdfPosudek oponenta práce378,88 kBAdobe PDFView/Open
074960_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce157,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33005

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.