Název: Úprava aktivních koaxiálních reprosoustav pro účely akustických měření
Další názvy: Change of active coaxial monitors for acoustic measurement
Autoři: Dvořák, Pavel
Vedoucí práce/školitel: Tureček Oldřich, Ing. Ph.D.
Oponent: Zuzjak Ladislav, Ing.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33008
Klíčová slova: koaxiální reproduktor;aktivní výhybky;digitální signálový procesor
Klíčová slova v dalším jazyce: coaxial speaker;active crossover;digital signal processor
Abstrakt: Tato bakalářská práce je zaměřena na úpravu aktivní výhybky do koaxiálního reproduktoru pro účely akustických měření. Cílem je realizace korekčních filtrů na digitálním signálovém procesoru a následné změření amplitudové frekvenční charakteristiky reprosoustavy. Práce je rozdělena do tří částí. V první kapitole jsou popsány parametry použitého koaxiálního reproduktoru. Druhá kapitola je zaměřena na popis původního stavu analogové výhybky, ze které tato práce vychází. V poslední části je popsána realizace výhybky digitálním signálovým procesorem a korekce amplitudové frekvenční charakteristiky vložením korekčních filtrů. Výsledná upravená reprosousava je změřena v bezodrazové komoře.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is focused on adjusting the active crossover to the coaxial loudspeaker for the purposes of acoustic measurements. The aim of my final paper is to implement the correction filters on the digital signal processor and to measure the amplitude frequency response of the speaker. The bachelor thesis is divided into three parts. The first chapter deals with the parameters of the coaxial speaker. The second chapter is focussed on describing the original state of the analogue crossover. The last part describes realization of the crossover with digital signal processor and the correction of amplitude frequency characteristic by inserting correction filters. The final modified loudspeker is measured in the anechoic chamber.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska_prace_Dvorak_Pavel.pdfPlný text práce2,07 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
075293_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce420,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
075293_oponent.pdfPosudek oponenta práce375,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
075293_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce167,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/33008

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.