Title: Úprava aktivních koaxiálních reprosoustav pro účely akustických měření
Other Titles: Change of active coaxial monitors for acoustic measurement
Authors: Dvořák, Pavel
Advisor: Tureček Oldřich, Ing. Ph.D.
Referee: Zuzjak Ladislav, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33008
Keywords: koaxiální reproduktor;aktivní výhybky;digitální signálový procesor
Keywords in different language: coaxial speaker;active crossover;digital signal processor
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na úpravu aktivní výhybky do koaxiálního reproduktoru pro účely akustických měření. Cílem je realizace korekčních filtrů na digitálním signálovém procesoru a následné změření amplitudové frekvenční charakteristiky reprosoustavy. Práce je rozdělena do tří částí. V první kapitole jsou popsány parametry použitého koaxiálního reproduktoru. Druhá kapitola je zaměřena na popis původního stavu analogové výhybky, ze které tato práce vychází. V poslední části je popsána realizace výhybky digitálním signálovým procesorem a korekce amplitudové frekvenční charakteristiky vložením korekčních filtrů. Výsledná upravená reprosousava je změřena v bezodrazové komoře.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on adjusting the active crossover to the coaxial loudspeaker for the purposes of acoustic measurements. The aim of my final paper is to implement the correction filters on the digital signal processor and to measure the amplitude frequency response of the speaker. The bachelor thesis is divided into three parts. The first chapter deals with the parameters of the coaxial speaker. The second chapter is focussed on describing the original state of the analogue crossover. The last part describes realization of the crossover with digital signal processor and the correction of amplitude frequency characteristic by inserting correction filters. The final modified loudspeker is measured in the anechoic chamber.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Dvorak_Pavel.pdfPlný text práce2,07 MBAdobe PDFView/Open
075293_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce420,12 kBAdobe PDFView/Open
075293_oponent.pdfPosudek oponenta práce375,1 kBAdobe PDFView/Open
075293_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce167,37 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33008

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.