Title: Řízení o pozůstalosti
Other Titles: Proceedings relating to decedent´s estate
Authors: Nováková, Lenka
Advisor: Wipplingerová Miloslava, JUDr. Ph.D.,LL.A.
Referee: Kapitánová Blanka, JUDr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33396
Keywords: dědické právo;smrt;pozůstalost;zůstavitel;řízení;notář
Keywords in different language: hereditary law;death;inheritance;testator;procedure;notary
Abstract: Tématem této diplomové práce je řízení o pozůstalosti. Hlavním cílem této práce bylo podat srozumitelný a ucelený výklad o průběhu tohoto řízení podle současné právní úpravy, tedy podle zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. Práce je vyjma úvodu a závěru členěna do čtyř základních kapitol. První kapitola se zaměřuje na hmotné dědické právo a jeho základní instituty. Následující kapitola obsahuje obecnou charakteristiku řízení o pozůstalosti, prameny právní úpravy a vymezuje procesní subjekty. Čtvrtá kapitola se pak věnuje jednotlivým fázím řízení a poslední kapitola upravuje likvidaci pozůstalosti.
Abstract in different language: The theme of this diploma thesis is proceedings relating to decedent's estate. Main aim of this thesis is to give comprehensible and full explanation of this institute according to current legislation, in act No. 292/2013 called Special judicial procedures. The first chapter is focused on substantive law and its basic juridical institutes. Next chapter contains general characteristics of proceedings relating to decedent's estate, sources of the legal regulations and describe procedural subjects. The fourth chapter describes individual stadium of proceedings relating to decedent's estate and last chapter is about liquidation of inheritance.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rizeni-o-pozustalosti.pdfPlný text práce1,23 MBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Novakova.pdfPosudek vedoucího práce660,84 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Novakova.pdfPosudek oponenta práce1 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba Novakova L..pdfPrůběh obhajoby práce269,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33396

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.