Title: Dokazování v řízení sporném
Other Titles: Proof in disputed proceedings
Authors: Poppová, Marie
Advisor: Kapitánová Blanka, JUDr.
Referee: Pulkrábek Zdeněk, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33397
Keywords: dokazování v řízení sporném;důkaz;civilní proces;procesní povinnosti;procesní břemena;důkazní prostředky;fáze dokazování
Keywords in different language: proving in disputed proceedings;evidence;civil procedure;procedural obligations;procedural burdens;means of proof;stage of proving proceeding
Abstract: V této diplomové práci se zabývám tématem dokazování v řízení sporném. V první části této práce se zabývám odvětvovými zásadami, které jsou nedílnou součástí procesu dokazování. Na toto téma navazují procesní povinnosti účastníků řízení, které rozebírám zejména z hlediska povinnosti tvrzení a povinnosti důkazní včetně dopadů jednotlivých ustanovení občanského soudního řádu na nesplnění těchto povinností. V další části se zabývám procesními břemeny. Obsahem této práce jsou také jednotlivé fáze dokazování v řízení sporném a důkazní prostředky. Do této práce jsou zařazeny též důkazní prostředky, které jejichž provedení není občanským soudním řádem stanoveno. Poslední část této práce se zabývá zhodnocením současné úpravy a úvahami de lege ferenda. V závěru lze nalézt celkové shrnutí diplomové práce a úvahy týkající se možného rozšíření daného tématu.
Abstract in different language: The main topic of this thesis is proving in disputed proceedings. In the beginning there are some basic principles which are part of proving in disputed proceedings. The procedural obligations follow up on the first part of this thesis. The procedural obligations contain the obligation to say and the obligation to prove. Therefore, this thesis also includes the implications of non fulfillment of these obligations. In the next section there are described the procedural burdens. The procedural burdens are able to load one side of civil proceedings. On this part, follow also individual phases of proofing including means of proof. The important part of this thesis are also evidence which aren´t in the provision of the Civil Judicial Code. The last part of this thesis deals with the evaluation of the current legislation and there are also reflections de lege ferenda. Finally, a summary of thesis can be found considerations regarding the possible extension of this thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dokazovani v rizeni spornem.pdfPlný text práce959,83 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Poppova.pdfPosudek vedoucího práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Poppova.pdfPosudek oponenta práce1,32 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba Poppova.pdfPrůběh obhajoby práce266,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33397

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.