Title: Archeologický výzkum na nádvoří radnice v Českých Budějovicích - Analýza a syntéza stratigrafických a keramických dat a interpretace behaviorálního modelu
Other Titles: Archaeological research in the town hall courtyard in České Budějovice, south Bohemia - An analysis and synthesis of stratigraphic and pottery data and an interpretation of the behavioural model
Authors: Čapek, Ladislav
Citation: ČAPEK, L. Archeologický výzkum na nádvoří radnice v Českých Budějovicích - Analýza a syntéza stratigrafických a keramických dat a interpretace behaviorálního modelu. Archeologické rozhledy, 2018, roč. 70, č. 4, s. 596-649. ISSN 0323-1267.
Issue Date: 2018
Publisher: Archeologický ústav AV ČR
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/33756
ISSN: 0323-1267
Keywords: stratigrafie;chronologie;sekvenční model;behaviorální interpretace;radnice;středověk;město
Keywords in different language: stratigraphy;chronology;sequential model;behavioural interpretation;town hall;Late Middle Ages
Abstract: Cílem studie je představení post-exkavační metody práce se stratigrafickými a keramickými daty za účelem vytvoření relativní chronologie mnohovrstevnaté městské lokality na základě rozfázovaného sekvenčního modelu. K interakci mezi stratigrafickými a keramickými daty jsou využity exploatorní a vícerozměrové (multivariační) statistické metody seriace, korespondenční a faktorové analýzy. Příkladová studie vychází z výzkumu nádvoří městské radnice v Českých Budějovicích, který proběhl v letech 1996–1997, jehož výsledky byly v nedávné době vyhodnoceny a publikovány. Shrnuty jsou zde hlavní vývojové fáze osídlení od počátků založení města v roce 1265 do výstavby renesanční radnice v polovině 16. století a k nim odpovídající statisticky vyčleněné keramické horizonty. V článku jsou rovněž nastíněny možnosti dynamické interpretace rozfázovaného sekvenčního Harrisova diagramu v souvislosti se sociálními a behaviorálními přístupy ke studiu archeologických stratifikací, které ukazují na řadu druhů lidských aktivit v zastavěném městském prostředí.
Abstract in different language: The objective of the study is to present post-excavation methods of work with stratigraphic and pottery data with the aim of creating a relative chronology of the multi-layered site based on a phased sequential model. Exploratory and multidimensional (multivariate) statistical methods of seriation and correspondence and factor analyses are used for interaction between stratigraphic and pottery data. The case study is based on the excavation of the courtyard of the town hall in České Budějovice in 1996–1997, the results of which were recently evaluated and published. This work mainly summarises the main development phases of settlement from the founding of the town in 1265 to the construction of the Renaissance town hall in the mid-16th century and the corresponding statistically determined pottery horizons. The article also outlines the possibilities for the dynamic interpretation of a phased sequential Harris diagram in connection with social and behavioural approaches to the study of archaeological stratification showing many types of human activities in the built-up urban environment.
Rights: Plný text není přístupný.
© Archeologický ústav AV ČR
Appears in Collections:Články / Articles (KAR)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
4.Capek_596-649.pdf15,27 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33756

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD